Grensejustering (ensidig/tosidig)

Grensejustering er å foreta små justeringer (som maksimalt utgjør 5 % av opprinnelig areal av minste involverte eiendom) av eiendomsgrensen mellom naboeiendommer.

Du må søke kommunen om tillatelse.

Hvem kan søke

Det er eier av eiendommen som kan søke om deling av eiendom. Dersom du signerer søknaden på vegne av eier, må du legge ved en fullmakt fra grunneier. Fullmakten må være original eller bekreftet rett kopi, se informasjon fra Kartverket om fullmakt på kartverket.no

Slik søker du

Søknad om grensejustering må fremmes skriftlig. Det må opplyses om hvordan justeringen ønskes utført. Det må i tillegg legges ved forslag til grenseforløp inntegnet på et situasjonskart.

Her finner du søknadsskjema: Søknad om deling og endring av eiendom / rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 944 kB)

Nabovarsel ved deling eiendom

Hva koster det?

Ved grensejustering må du betale for oppmålingsarbeidet.

  • Gebyr for oppmålingsarbeidet finner du i kapittel E i gebyrregulativet.

Behandlingstid

Fristen for gjennomføring av oppmålingsforretning 16 uker. Tidsfristen som er fastsatt i matrikkelforskriften § 18 første ledd løper ikke i perioden 1. oktober til 1.mai.

Saksbehandling

Kun mindre areal kan justeres. Dette er vilkårene for å få utført en grensejustering:

  • Arealet på involverte enheter kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent (eiendommens opprinnelige areal minus areal etter justering).
  • Arealet på involverte enheter kan økes eller reduseres med maksimalt 500 kvadratmeter, eiendommens opprinnelige areal minus areal etter justering).
  • En enhet kan ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av enhetens areal før justering (hvor stort areal som eiendommen faktisk avgir).

Tosidig grensejustering

Ved tosidig grensejustering kan ingen av eiendommene avgi eller motta mer enn 20 % av sitt totale areal. Differansen i areal må ikke overstige 5%.

Generelt om grensejustering

En grensejustering kan ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte enhetene med mer enn folketrygdens grunnbeløp (G). Dersom summen av denne og tidligere gjennomførte grensejusteringer etter matrikkellova overskrider arealgrensen i §34  3. ledd, kan ikke forretningen gjennomføres som grensejustering.

Hvis det er gjennomført flere grensejusteringer på en og samme eiendom, legges tidligere grensejusteringer(justeringer foretatt etter 1.1.2010) inn som en del av beregningsgrunnlaget.

Areal som berøres av justeringen må være regulert til samme formål. Grensejustering mellom areal med ulike formål krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Større arealer kan overføres ved fradeling og sammenslåing eller ved arealoverføring. Nærmere regler om grensejustering og areal- og verdigrenser for areal som blir overført mellom enhetene følger av matrikkelforskrift § 34.

Ved grensejustering trenger det ikke utferdiges skjøte. Partene må underskrive protokoll i forbindelse med oppmålingsforretningen.