Seksjonering og reseksjonering av eiendom

Seksjonering er en måte å organisere sameie av fast eiendom på. En eierseksjon er en egen juridisk enhet som kan selges og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene.

Seksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger. Eierseksjonsloven regulerer hjemmelsforhold og de privatrettslige forhold, men seksjoneringen må være i tråd med gitte byggetillatelser og gjeldende arealplaner.
Lov om eierseksjoner Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)  gir god informasjon om definisjoner (§ 4), vilkår for seksjonering (§ 7) og krav til søknaden om seksjonering (§ 11). Selve seksjoneringen skjer når kommunens vedtak om seksjonering blir tinglyst. 

For å få etablert en seksjon eller endret en seksjon, må bruksenheten(e) være godkjent etter plan- og bygningslovens regler. Fra 01.01.2018 kan seksjonering/reseksjonering skje på rammetillatelse. Søknaden kan bare gjelde en eiendom, men hele eiendommen/bygningsmassen må omfattes av seksjoneringen. 

Søknad om seksjonering eller reseksjonering må sendes inn på søknadsskjema som er bestemt i forskrift. Skjema sendes til kommunen i papirformat med originale underskrifter av alle hjemmelshavere. Vi trenger søknaden i 3 eksemplarer. 

Det anbefales å lese veiledningene nøye. Disse finner du under hvert skjema. Dersom søknaden er mangelfull ved innsending, vil det påløpe ekstra gebyrer. 

Søknad om seksjonering og utfyllingsveiledning

Søknad om seksjonering (docx) (DOCX, 99 kB)
Søknad om seksjonering (pdf) (PDF, 2 MB)
Veiledning til utfylling av søknadsskjema for seksjonering (pdf) (PDF, 626 kB)

Søknad om reseksjonering og utfyllingsveiledning

Søknad om reseksjonering (docx) (DOCX, 71 kB)
Søknad om reseksjonering (pdf) (PDF, 899 kB)
Veiledning til utfylling av søknadsskjema for reseksjonering (pdf) (PDF, 656 kB)

Vedlegg til søknad om seksjonering og reseksjonering

Saksbehandlingstid i kommunen er inntil 12 uker, men dersom det er ledig kapasitet vil saksbehandlingstiden bli kortere. Fristen løper fra søknaden er komplett og riktig utfylt. 

Etter at kommunen har gitt tillatelse til (re)seksjonering må man vente til klagefristen er gått ut og eventuelle klager over vedtaket er avgjort før det kan sendes til tinglysning. Klagefristen er 3 uker. 

Lenke til utfyllende informasjon og relevante problemstillinger på Kartverkets sider Seksjonering og reseksjonering kartverket.no 

Lenke til Rundskriv for Tinglysningen

Hva koster det?

Kommunen tar gebyr for seksjonering og reseksjonering, jf. gebyrregulativets § 4-2. Følgende satser gjelder fra 01.01.2020: 

A. Seksjonering av 2-4 seksjoner kr 11 000,-

B. Seksjonering av 5-10 seksjoner kr 16 200,-

C. Seksjoner av 11-20 seksjoner kr 22 000,-

D. Over 20 seksjoner kr 25 000,-

E. Reseksjonering av 2-4 seksjoner kr 16 000,-

F. Reseksjonering av 5-10 seksjoner kr 21 500,-

G. Reseksjoner av 11-20 seksjoner kr 26 000,-

H. Reseksjonering av over 20 seksjoner kr 30 000,-

I. Tilleggsgebyr for befaring av eiendom kr 5000,-

J. Sletting av seksjonering kr 3000,-

I tillegg kommer et gebyr til situasjonskart etter § 9-1 B, kr 1000,-

Statens kartverk tar et gebyr for tinglysning som kreves inn sammen med kommunens gebyr, jf. gebyrregulativets § 1-3 c. Fra 01.01.2020 er dette kr 585,-

Dersom det er mangler ved søknaden betales det for medgått tid, ikke mindre enn 2 x timesats. Det samme gjelder hvis søknaden trekkes. Timesats er kr 1260,- 

Det står i eierseksjonsloven § 12 at dersom søknaden ikke oppfyller kravene i § 11 skal søknaden avvises, og dersom den ikke oppfyller kravene i § 7 skal søknaden avslås. Ved avvisning av søknaden må det betales 50 % av fullt gebyr. Ved avslag betales det fullt gebyr. 

Har du spørsmål?

Du kan også ta kontakt med saksbehandler på telefon mandag til fredag. Telefon: 76 91 35 00  

Besøksadresse: 
Servicetorget
Narvik Rådhus 1. etasje
Kongens gate 45, 8514
Sentralbord: +47 76 91 20 00