Spørsmål og svar parkering

Mange av oss  har vært i den situasjonen hvor vi har kjørt til ønsket destinasjon og står overfor en hel rekke parkering dilemmaer, for eksempel kan jeg parkere her? Hvor lenge? Og hvor mye koster det? Ta en titt nedenfor for noen av de mest etterspurte parkeringsspørsmålene.

Har du spørsmål om avgiftsparkering se, pklagenemnda.no

 

Spørsmål om trafikkreglene

Hvor nært et gangfelt er det lov å parkere?

Svar: Det er forbudt å stanse på gangfelt eller nærmere enn 5 meter foran gangfelt. Det er tillatt å parkere/stanse rett etter gangfelt (i kjøreretningen).

Kan man kjøre litt opp på fortauet for å ikke hindre trafikken?

Svar: Nei. Det er forbudt å stanse på fortau, gang- og sykkelvei. Forbudet gjelder hele døgnet, og er gitt av hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet. Det spiller ingen rolle om stansen er av kort varighet, om kjøretøyet ikke var til hinder eller utgjorde noen trafikkfare. Det er heller ikke adgang til å foreta av-/pålessing eller av-/påstigning på steder med stans forbudt som fortau er.

Hvor langt gjelder et parkeringsskilt?

Svar: I utgangspunktet gjelder skiltet i kjøreretningen fra stedet det er satt opp, og fram til nærmeste vegkryss. Skiltet kan oppheves av andre skilt på samme vegstrekningen.

Hvor nært kan man parkere; kryss, gangfelt, bussholdeplass?

Svar kryss: Det er forbudt å stanse i vegkryss eller nærmere enn 5 meter fra vegkryss. Avstanden regnes fra det punktet kantstein, kantlinje eller vegkant begynner å runde. Med kryss menes også T-kryss.

Svar gangfelt:
Det er forbudt å stanse på gangfelt eller 5 meter foran dette. Det er tillatt å parkere rett etter gangfelt.

Svar bussholdeplass: Det er forbudt å stanse på bussholdeplass eller nærmere enn 20 meter fra offentlig trafikkskilt for holdeplass. Unntatt er av- eller påstigning når dette ikke er til hinder for buss. Av- eller pålessing er ikke tillatt.

Gjelder trafikkskiltene hele døgnet?

Svar: Ja, dersom det ikke er underskilt med tidsbegrensing på skiltet. Andre skilt gjelder hele døgnet, for eksempel parkeringsforbud og reserverte plasser for forflytningshemmede mv.

Hvor lenge kan en bil stå på en offentlig vei?

Svar: Det finnes ingen tidsbegrensing, hvis bilen ikke står parkert i strid med trafikkreglene eller skilt på stedet. Imidlertid er det ikke tillatt å parkere slik at bilen er til hinder for f.eks snørydding eller annet arbeid på veien. Biler som står langtidsparkert vil normalt bli til hinder for snørydding om vinteren, og må derfor flyttes. Uregistrerte biler kan maksimalt stå i 14 dager – 2 uker –  på offentlig vei.

Er en bil parkert når føreren sitter inne i bilen?

Svar: Ja. Definisjonen på parkering er: «Enhver hensetting av kjøretøy, selv om føreren ikke forlater det.» Unntatt er kortest mulig stans for av- eller påstigning eller av- eller pålessing.

Er det tillatt å parkere utenfor asfaltkanten eller i grøfta hvis det er satt opp skilt med “parkering forbudt”?

Svar: Nei. Forbudet gjelder på hele vegens bredde, også på skulder og i grøft.

Er det forbudt å parkere på forkjørsvei?

Svar: På forkjørsvei, med høyere fartsgrense enn 50km/t, er det forbudt å parkere. Hvis fartsgrensen er 50 km/t (eller under) er det i utgangspunktet tillatt å parkere på forkjørsvei, med mindre annet er skiltet.

Hvor nært et vegkryss kan man parkere?

Svar: Det er forbudt å stanse i veikryss eller nærmere enn 5 m fra vegkryss. Avstanden regnes fra det punktet hvor fortauskanten, kantlinjen eller vegkanten begynner å runde.

Hva er et soneparkeringsskilt?

Svar: Et soneskilt er et skilt som angir ytre grense for en sone (eller område) hvor det gjelder spesielle bestemmelser. Parkeringssoneskilt er alltid plassert ved alle lovlige innkjøringsveier, og gjelder til det blir opphevet. Det er ikke skiltet på enkelt gatestrekninger innenfor sonen.

Kan man få gebyr hvis parkeringsskiltet blir satt etter at man har parkert?

Svar: Ja. Senest 24 timer etter at et parkeringsregulerende skilt er satt opp, skal fører/eier rette seg etter de nye bestemmelsene. Dette gjelder uavhengig av om fører/eier faktisk har mulighet til å orientere seg endringer. Politiet, kommunen eller offentlig parkeringsselskap har ingen informasjonsplikt utover å skilte stedet.

Til grunn for svarene ligger ny parkeringsforskrift, trafikkreglene samt Vegtrafikkloven.