Salg og skjenking av alkohol - Kommunale salgs-/skjenke- og serveringsbevillinger

Det er Narvik kommune, ved Enhet Service som har ansvaret for behandle bevillingssaker. 

Kontaktinformasjon
Bevillingsmyndigheten, Enhet Service, Narvik rådhus, Kongens gate 45, servicetorget. Telefon: 76 91 20 00  e-post: postmottak@narvik.kommune.no

Narvik kommune har ansvaret for bevillinger i Narvik

Etter lov om serveringsvirksomhet med forskrifter og lov om omsetning av alkoholholdig drikk med forskrifter, må det for å drive en serveringsvirksomhet foreligge en serveringsbevilling og for å drive et skjenkested må det også foreligge en skjenkebevilling gitt av kommunen.

For å drive omsetning av øl og rusbrus i dagligvarebutikker må det foreligge en salgsbevilling.

Bevilling for salg av øl og rusbrus kan bare gis til dagligvareforretninger.

Dagligvareforretninger defineres som følger:

En dagligvareforretning er en butikk der vareutvalget oppfyller det daglige forbruk av matvarer. Det kreves en viss bredde og et visst volum i vareutvalget, herunder ferskvarer. Det vil si at vareutvalget skal inneholde det man normalt trenger til livsopphold og som til daglig brukes i husholdningene. Øl-/rusbrussalget skal være et supplement til butikkenes øvrige varesalg, og ikke stå som forretningens hovedinntektskilde.

Hvordan får man serveringsbevilling?

Planlegger du å starte et sted hvor det skal serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling. I noen få tilfeller trenger du ikke serveringsbevilling.

Kravet til serveringsbevilling gjelder for alle som skal servere mat, drikke eller begge deler. Det gjelder både for utendørs og innendørs servering, også for selvbetjeningsservering. Eksempler på serveringsstedet er restauranter, kafeer, kiosker, gatekjøkken, flyttbare serveringsvogner, gatekjøkken og bensinstasjoner. Det er ikke krav om sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted. 

Bare i noen få unntakstilfeller trenger du ikke serveringsbevilling. Når serveringsvirksomheten er av sporadisk karakter, for eksempel når du skal selge vafler på skolekorpsets loppemarked eller basaren til idrettslaget, trenger du ikke serveringsbevilling.

  • Det er selskapet som eier stedet som gis serveringsbevilling. 
  • Daglig leder ved serveringsstedet må ha bestått etablererprøven før det gis serveringsbevilling.
  • Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel til personer som er knyttet til driften av stedet.
  • Plantegning over serveringsområdet må legges ved søknaden. 
  • Ved eierskifte må du søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Søknaden blir sendt på høring til politiet, kemneren og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad

 

 

 

 

Alle virksomheter som har salgs- eller skjenkebevilling må levere omsetningsoppgave over solgt eller skjenket alkohol innen 1. mars hvert år.

Kommuneoverlegen vurderer at Narvik kommune ikke har høyt smittetrykk og innfører ikke strengere tiltak i forbindelse med skjenking av alkohol enn de som er fastsatt i covid-19 forskriften.

Her følger en liten oversikt over solgt og skjenket mengde alkoholholdig drikke i Narvik kommune for 2019