Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 - 2024 med retningslinjer

Kommunestyret i Narvik vedtok i møte 1. oktober 2020 Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 med retningslinjer. 

Det ble bestemt at salgs- og skjenkebevillinger i Narvik kommune heretter skal videreføres til ny bevillingsperiode uten at bevillingshaver må søke på nytt. Dette gjelder bevillinger hvor det ikke er avdekket forhold som gjør at bevillingen må behandles på nytt.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 med retningslinjer finner du her (PDF, 13 MB)

Alle aktive salgs- og skjenkebevillinger er nå videreført for bevillingsperioden fra 2020 til 30. sept 2024. Dette gjelder bevillinger gitt av tidligere Narvik kommune, tidligere Ballangen kommune og den delen av tidligere Tysfjord kommune som ble sammenslått til Narvik kommune 1. januar 2020. 

Noen få salgs- eller skjenkebevillinger er ikke blitt videreført. Det er bevillinger hvor Narvik kommune har fått melding om opphør av drift eller hvor bevillingshaver ikke har levert omsetningsoppgaver for solgt eller skjenket alkohol for 2019 og/ eller 2020.

Viktigste endringer i Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024

  • Salgs og skjenkebevillinger vil heretter bli videreført for ny bevillingsperiode uten at bevillingshaver må søke på nytt.
  • Beskrivelse av internkontrollsystemet for alkoholomsetning, herunder også selve salgs- eller skjenkebevillingen skal til enhver tid kunne fremvises for kontroll, enten det er elektronisk eller fysisk lagret på stedet.
  • Kommunen skal informeres om endringer i åpningstider og ved ønske om endring av salgs- eller skjenketider. Dersom åpningstidene for salgs- eller skjenkestedet avviker fra gitt salgs- eller skjenketid i bevillingen skal kommunen informeres om dette. 
  • Nettsalg av alkoholholdig drikk gruppe 1, som inneholder inntil 4,7 volumprosent alkohol, tillates ikke.
  • Det etableres i rutiner for tilbakemelding til virksomheter som har hatt salgs- eller skjenkekontroll, også der hvor det ikke er funnet avvik.

Omsetningsoppgave

Faste salgs- eller skjenkesteder må levere omsetningsoppgave med opplysninger om alkoholsalget til bevillingsmyndigheten i Narvik kommune. Frist er 1. mars hvert år. 

Omsetningsoppgaven finner du på vår skjemaoversikt under Næring, som du finner her.

Dersom omsetingsoppgave ikke sendes til kommunen innen fristen vil bevillingen bli inndratt i minimum fire uker , eller til omsetningsoppgaven er levert og bevillingsgebyret er betalt.

Kontaktinformasjon:

Narvik kommune, Enhet Service
Bevillingsmyndigheten
Saksbehandler: Morten Hansen
Telefon: 76 91 20 00
Epost: postmottak@narvik.kommune.no