Omsorgsstønad

Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgsstønad. Omsorgsstønad skal gi deg en økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører. Kommunen avgjør om du får omsorgsstønad og hvilket nivå stønaden skal ligge på.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsstønad. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke.

Hvem kan søke omsorgsstønad?

Brukere som er helt avhengig av bistand hjemme og omsorgsoppgaven er å regne som særlig tyngende. Tjenesten prioriteres til tiltak rundt brukere i livets siste fase og til situasjoner der omsorgsgiver må redusere sin stilling i arbeidslivet for å kunne ivareta omsorgsoppgaven.

Momenter som kan tas i betraktning, er

 • om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
 • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig 
 • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
 • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid 

Krav til dokumentasjon

 •  Søker må fylle vilkårene i lov om kommunale helse og omsorgstjeneste § 3.6 .
 • Det må foreligge egensøknad.
 • Søker må bo eller oppholde seg i kommunen.
 • Søker må være hjemmeboende.
 • Søker må ha en akutt eller kronisk sykdom/funksjonshemming som medfører behov for hjelp i eget hjem.
 • Det må ved behov foreligge nødvendige legeopplysninger.
 • Tiltaket må oppfattes som en bedre måte å få tjeneste på for både bruker og pårørende.
 • Det forutsettes at omsorgsgiver utfører de oppgaver som bruker har behov for.
 • Det må være søkt hjelpestønad for tilsyn og pleie fra NAV.

Hvordan søker jeg?

Søk omsorgsstønad ved å bruke søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Behandlingstid

3 uker fra søknad er mottatt. Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Du får en begrunnelse samtidig med vedtaket. 

Kvalitetsmål

Godtgjøre pårørende som over tid har særlig tyngende omsorgsoppgaver slik at bruker kan få dekket sine behov og få være hjemme så lenge som mulig. Gi bruker og pårørende mulighet til å velge alternativ til hjemmetjenester.

Klageadgang

Klage rettes til Tildelingskontoret i Narvik kommune. Klagefrist er 3 uker. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Det må klages innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalter, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Lovverk

Les mer om Omsorgsstønad  og Håndbok

Adresse

Narvik Rådhus
Kongens Gate 45

Postadresse:
Narvik Kommune 
postboks 64
8501 Narvik

Telefon:    
76 91 35 90

E-Post: 
(Ikke personsensitivt innhold)

Tildelingskontoret


Postmottak

Åpningstider

Telefon / Besøkstid:

10:00 - 14:00