Forskrift heldøgns omsorg og pleie

Forskrift for tildeling av opphold med heldøgns omsorg og pleie i Narvik kommune.

Hele den lokale forskriften er publisert på Lovdata.

Lokal forskrift for Narvik kommune

Forskriftens formål er å sikre at pasienten eller brukeren får nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2a, i samsvar med rettighetsbestemmelse i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1e.

Forskriften skal bidra til å klargjøre kriterier for tildeling av heldøgns omsorgs og pleie, samt beskrive hvordan pasienten og brukeren kan ivaretas i ventetiden. Forskriften skal regulere hvordan kommunen skal følge opp pasienter eller brukere som venter på heldøgns omsorg og pleie.

Forskriften gjelder alle som bor eller oppholder seg i Narvik kommune, og som har behov for opphold med heldøgns omsorg og pleie, og der dette er det eneste tilbudet som kan gi nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Forskriften omfatter også pasient og brukere vil være best tjent med heldøgns omsorg og pleie, men hvor kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlig hjelp kan bo hjemme i påvente av heldøgns omsorg og pleie.