Botilbud og dagtilbud for utviklingshemmede

Narvik kommune tildeler boliger til personer med utviklingshemming. Om du har utviklingshemming og er over 18 år, kan du søke kommunen om bolig tilrettelagt for målgruppa.

Dagtilbud

Furugården dagsenter har dagtilbud for utviklingshemmede brukere. Her foregår det ulike aktiviteter, enklere produksjon og det er også et sosialt samlingssted for brukerne av tjenesten. Dagsenter er ikke en lovpålagt tjeneste, og plass vil bli tildelt etter ledighet.

Hvem kan få tilbudet?

Du kan søke dagsenterplass fra kommunen dersom du på grunn av din utviklingshemming:

  • har behov for tilrettelagte aktiviteter, eller
  • har behov for bistand i utøvelsen av aktiviteter

Tilrettelagt botilbud for utviklingshemmede

Boligen skal ha trygge og forutsigbare rammer som bidrar til utvikling, mestring og sosialt fellesskap. Som beboer skal du ha mulighet for selvråderett og innflytelse på eget liv. Noen boliger har bemanning hele eller deler av døgnet. Et bofellesskap består av flere leiligheter og har vanligvis et rom til bruk for aktiviteter.

Om du får tildelt bolig, søker du nødvendige helsetjenester ut fra dine behov. For å få tilrettelagt bolig må du ha ha en utviklingshemming og være over 18 år. Er du utviklingshemmet og bor i en privat leilighet, kan du søke hjemmetjenester ut fra dine behov.

Hvem kan få tilbudet?

Du kan søke botilbud fra kommunen dersom:

  • du av ulike grunner ikke har mulighet til å skaffe deg en egnet bolig selv
  • du har behov for særlig tilpasning på grunn av funksjonshemming

Hva koster det?

Du tegner leiekontrakt med Narvik  kommune Narvik boligstiftelse og betaler husleie etter kommunale satser. Strømutgifter etter avtale. Du kan også på visse vilkår søke om bostøtte. Les mer om bostøtte her.

Om du får praktisk bistand/hjemmehjelp, må du betale etter vanlige kommunale satser. Her finner du oversikt over satser på avgifter og egenbetalinger

Her finner du oversikt over botilbud og dagsenter

Slik søker du

Vi vurderer hjelpebehovet ditt og finner det tilbudet som passer best for deg. Du kan søke selv eller du kan be andre pårørende hjelpe deg med søknaden. Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester kan hentes i servicetorget 1. etasje, Narvik rådhus, kongens gate 45. eller du kan laste den ned fra her Søknad om helse- og omsorgstjenester

Husk! Ikke send sensitive personopplysninger i e-post.

Søknad sendes

Postadresse:
Narvik kommune,
Tildelingskontoret,
Postboks 64,
8501 Narvik

Trenger du hjelp til utfylling av søknaden kan du ta kontakt med tildelingskontoret på telefon, 76 91 35 90. Telefontid og åpningstid mandag - fredag kl. 10.00 - 14.00.

Enhetsleder for UH-tjenesten i Narvik kommune:
Jørn Østnes Fridfeldt
Telefon:
 900 60 138
E-post: jorn.fridfeldt@narvik.kommune.no

og

Åse Berit Vrenne
Telefon:
415 53 885
E-post: aase.berit.vrenne@narvik.kommune.no

Lover

Kommunen skal ifølge helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7 medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker.

Bestemmelsen i § 3-7 gir ikke en rettighet til bolig.

Det betyr at muligheten til å få tildelt bolig avhenger av om det er ledige boliger som passer ditt behov, og om du blir prioritert til å få en ledig bolig blant andre som har søkt.

Forvaltningsloven gjelder for behandlingen av søknaden din. Det betyr blant annet at du skal få svar i form av et enkeltvedtak, og at vedtaket kan påklages.

Klage