Boligtilskudd til etablering i egen bolig

Hva tilbyr vi?

Boligtilskudd til etablering i egen bolig

Tilskudd til etablering søkes sammen med startlån og kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av boligbehov, husstandens økonomi og muligheter for andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte og startlån. Dersom kommunen avslår søknad om startlån, gis det også avslag på boligtilskudd til etablering.

Tilskudd gis etter en streng behovsprøving der husstandens samlede situasjon og økonomi legges til grunn.

Husstander som er særlig vanskeligstilt av varig karakter skal prioriteres. Fordi ordningen med boligtilskudd til etablering er behovsprøvd og kommunens tilskuddsmidler er sterkt begrensede, er det til enhver tid nødvendig med en streng innbyrdes prioritering av søknader om tilskudd og startlån.

Narvik kommune forbeholder seg retten til å endre vilkårene for boligtilskudd innenfor de rammer Husbanken setter til enhver tid. Sikkerheten for boligtilskuddet skal til enhver tid ha opptrinnsrett. Startlånet skal ha prioritet foran tilskuddet.

Hvem kan få tilbudet?

Boligtilskudd til etablering i egen bolig er strengt behovsprøvd i forhold til økonomisk situasjon. Bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få boligtilskudd.

Du kan skaffe deg egen bolig på flere måter. Du kan kjøpe ny eller brukt bolig (selveier eller i borettslag og lignende). Deretter kan du, eventuelt i samarbeid med saksbehandler i kommunen, finne fram til en egnet bolig. Vi anbefaler deg å ikke inngå noen bindende kontrakt om kjøp eller utbedring før kommunen har godkjent boligen for tilskudd og/eller lån.

Slik søker du

Søknaden er kun elektronisk, sendes til kommunen/Nav-kontoret. Kommunen kan også hjelpe deg med utfylling av søknaden.

Her finner du søknadskjema og mer informasjon

Dokumentasjon som må sendes sammen med søknaden:

  • Siste selvangivelse som viser inntekter, formue og skatt
  • De 2 siste lønnsslipper/trygdekvitteringer
  • Saldoutskrift for alle bankkonti
  • Saldo / nedbetalingsplan for all gjeld
  • Bekreftelse på nedbetalt gjeld (jfr. siste selvangivelse)
  • Tilbud / avslag fra privatbank dersom dette kreves av oss
  • Spesielle forhold:
    Dersom det er spesielle forhold kommunen bør kjenne til i forbindelse med behandlingen av din søknad bør du redegjøre for dette på et eget ark.


Besøksadresse: NAV Narvik, Kongens gate 51


Postadresse:
NAV Narvik 
Kongens gate 51
8501 Narvik

Telefon: 55 55 33 33

Hva skjer videre med din søknad?

Vi anbefaler at du så tidlig som mulig tar kontakt med en saksbehandler i den kommunen du ønsker å bo i. Kommunens saksbehandler vil kunne hjelpe til med å finne fram til de muligheter som finnes for deg. Dette gjelder i forhold til å finne egnet bolig og til å gi informasjon om finansieringsmuligheter og støtteordninger for eksempel bostøtte. Saksbehandler vil foreta en vurdering av din økonomi, slik at du også etter boligkjøpet sitter igjen med tilstrekkelige midler til livsopphold.

Dersom kommunen gir et tilbud om startlån og tilskudd (forhåndstilsagn), gjelder kommunens tilbud derfor vanligvis i 3 måneder. Dersom forhåndstilsagnet ikke benyttes innen tidsfristen, bortfaller tilbudet automatisk uten ytterlige varsel fra kommunen. Det må i så fall søkes på nytt.

Dersom søker velger å benytte seg av tilsagnet, er det et vilkår for utbetaling av boligtilskudd at man bebor boligen i 20 år. Tilskuddet nedkvitteres med 5 % årlig i 20 år. Det eventuelle restbeløp som ikke avskrives, forfaller til umiddelbar innbetaling til Narvik kommune. Boligen må ligge i Narvik kommune. 

Kommunen gir ikke startlån og boligtilskudd til kjøp av bolig med utleiedel. Dersom boligen fraflyttes eller selges, skal startlån og tilskudd innfris. Hele eller deler av boligen kan ikke leies ut i låneperioden uten samtykke fra Narvik  kommunes boligkontor.

Vedtaket er fatter etter forskrift om Startlån.
Tildelingen er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2.
 

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket. I klagen må du fortelle:
•    hva du er uenig i
•    hvorfor du er uenig
•    hvilke endringer du ønsker
•    Trenger du hjelp til å klage, kan du kontakte saksbehandleren din.

Klageretten er omtalt i forvaltningslovens § 28.