Søk kommunal bolig

Hva tilbyr vi?

Nøktern kommunal bolig i forskjellige områder i kommunen til variert størrelse og pris. Når det gjelder leietid er hovedregelen at det gis tre år, men i noen tilfeller kan det også gis kortere eller lengre leietid.

Hvem kan få tilbudet?

Personer som ikke selv, eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand, kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Målgruppen omfatter personer som trenger hjelp til å skaffe seg bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale problemer, manglende kunnskaper om det norske boligmarkedet eller liknende forhold.

Slik søker du

Finn frem disse vedleggene:

 1. Kopi av siste skattemelding (selvangivelse).
 2. Kopi av siste trygdeutbetaling/lønnsslipp.
 3. Leiekontrakt og eventuelt oppsigelse der du bor nå.
 4. Kopi av oppholdstillatelse, hvis du ikke er norsk statsborger.
 5. Dokumentasjon på helseproblemer om det er derfor det søkes kommunal bolig.
 6. Kopi av vergeoppnevnelse om vergen skriver under på søknaden.
 7. Fyll ut søknadsskjema og signer. Dersom du behøver hjelp med utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med boligkontoret.
 8. Send inn søknaden med vanlig post eller ta den med til boligkontoret.

Send inn søknaden med vanlig post eller ta den med til boligkontoret.

Søknadsskjema for kommunal utleiebolig
Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig. (PDF, 19 kB) (PDF, 63 kB)

Retningslinjer for kommunal tildeling av omsorgsboliger i Alleen borettslag (PDF, 146 kB)

Hva skjer videre med din søknad?

Din søknad behandles på grunnlag av dine opplysninger og dokumentasjon, og avgjøres i tråd med våre retningslinjer.

Vedtak sendes pr. post.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages.

Dersom du blir innvilget kommunal bolig, registreres du på en søkerliste som blir gjennomgått  en gang pr. uke. Boligkontoret gjør til en hver tid prioritering mellom de søkerne som har størst behov.  

Det er viktig at du holder oss oppdatert på din boligsituasjon og kontaktinformasjon. Vi forutsetter at du fortsatt søker bolig på det private leiemarkedet, selv om du er godkjent som søker til kommunal bolig.

Du vil få et skriftlig tilbud når det er ledig bolig som er aktuell for deg og ditt behov.

Det er ikke klageadgang på tildeling av bolig. I utgangspunktet får du ett tilbud og dersom du takker nei til dette, vil du i utgangspunktet ikke lenger være godkjent som søker til kommunal bolig.

Hva koster det?

Husleien er basert på gjengs leie og i noen tilfeller markedsleie. Det kreves depositum eller kommunal garanti tilsvarende 6 måneders husleie.

Alle med lave inntekter og høye boutgifter oppfordres til å søke om Husbankens bostøtte.

Søk bostøtte hos Husbanken

Klage

Du kan klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker etter at du har mottatt vedtaket. I klagen må du fortelle:

 • hva du er uenig i
 • hvorfor du er uenig
 • hvilke endringer du ønsker

Dersom det er nye opplysninger i saken, bør dette dokumenteres hvis mulig.

Trenger du hjelp til å klage, kan du kontakte saksbehandleren din.

Send klagen til Narvik kommune ved Narvik kommune - boligkontoret, Postboks 64, 8501 Narvik.
Boligkontoret har telefon og besøkstid fra kl 10:00-14:00 hverdager
Besøksadresse: Narvik rådhus, Kongens gate 45, 8514 Narvik.

Telefon: 76 91 35 94 / 76 91 35 89

Dersom Sentralt tildelingsutvalg ikke tar klagen til følge, blir saken oversendt til klagenemnda i kommunen for endelig avgjørelse.

 Boligkontoret har telefon og besøkstid fra kl 10:00-14:00 hverdager