Søke, bytte eller si opp barnehageplass

På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan søke, bytte eller si opp barnehageplass. Her finner du også mye nyttig informasjon om opptak i barnehage.

I Narvik kommune samarbeider alle barnehagene om opptak av barn. Samordnet opptak har søknadsfrist 1. mars hvert år. Det er likevel mulig å søke om plass når som helst i løpet av året.

Når du søker om barnehageplass, vil søknaden din være aktiv helt til vi kan tilby plass. Det kan være at du får tilbud i en annen barnehage enn du har ønsket. 

Hvordan søker jeg om barnehageplass?

Vi har felles søknadsportal for alle godkjente barnehager. For å komme til søknadsportalen, trykk på knappen under. 

I søknaden må du svare på noen spørsmål, slik at vi vet om du har fortrinn for å få barnehageplass. Du kan sette opp to barnehager i søknaden.

Hvis du ikke har norsk personnummer, må du ta kontakt med barnehagemyndigheten for å få lagt inn søknad.

Søke barnehageplass

Hvordan bytter jeg barnehage?

Dersom du ønsker å bytte barnehage, må du legge inn ny søknad om barnehageplass.

Det er ikke et eget skjema for å bytte barnehage. 

Søke barnehageplass

Hvordan endrer jeg en barnehageplass?

Hvis du har plass i barnehage, men ønsker å øke eller redusere oppholdstiden, må du søke om det. Det samme gjelder hvis du vil bytte barnehage.

Det er ikke alle barnehagene som tilbyr deltidsplass. Barnehagens vedtekter beskriver om de tilbyr deltidsplass eller ikke. Alle kommunale barnehager i Narvik tilbyr deltidsplasser, i tillegg til noen private.

Søknadsskjema er lagt opp slik at det bare er mulig å søke om deltidsplass i de barnehagene som tilbyr dette. 

Søke barnehageplass

Når kan jeg søke om plass?

Samordnet opptak har søknadsfrist 1. mars hvert år

Hvis du legger inn søknad før 1. mars 2024, kan vi garantere at du får plass dersom barnet ditt

  • ikke har barnehageplass fra før
  • er fylt ett år, eller fyller ett år innen utgangen av november 2024

Barn som er født i desember, eller søker plass etter 1. mars, har etter barnehageloven ikke rett til plass før august 2025. Dette er beskrevet i barnehageloven § 16.

Narvik kommune har et mål om at alle barn som ønsker det, skal få plass. Vi tildeler derfor plass til de som har søkt, så lenge det er plass i barnehagene. 

Løpende opptak har ingen søknadsfrist
Du kan søke barnehageplass gjennom hele året. Søknaden din blir liggende på ventelisten, og barnehagene tildeler plass hvis de har ledig kapasitet.

Det vil ikke bli sendt ut avslag på løpende opptak. Søknaden er aktiv helt til du får tilbud om plass, eller du selv velger å slette den. 

Hvor mange barnehager kan jeg sette på ønskelista mi?

Du kan ønske plass i inntil to barnehager.

Vi forsøker alltid å imøtekomme foreldrenes ønsker om barnehage. I noen tilfeller kan det hende at de barnehagene du har ønsket ikke har ledig plass, og da vil vi tildele plass i en annen barnehage. Hvis det skjer, kan du velge å fortsatt stå på venteliste i de barnehagene du har ønsket plass i. Da vil du kunne få tilbud hvis det blir ledig plass der.

Når og hvordan får jeg svar?

Tilbud om plass sendes til søkers digitale postkasse. Dersom du ikke har digital postkasse vil du få det som brev i posten etter noen dager. Når du får tilbud må du svare på det i søknadsportalen innen fristen.

Ved samordnet opptak med søknadsfrist 1. mars, kan du forvente å få svar fra 7. mars til 31. mai. Opptaket gjøres i flere omganger, og det kan derfor ta litt tid før alle får svar. 

Ved løpende opptak, altså når søknaden er kommet inn etter 1. mars, vil du få svar når en barnehage har ledig plass. Løpende opptak gjøres gjennom hele året.

Slik skjer tildelingen

Alle barnehagene samarbeider om opptak av barn, og foreldrenes ønsker og behov tillegges stor vekt ved selve opptaket.

Alle barnehagene har vedtekter som sier noe om hvilke barn som skal prioriteres ved opptak. Eksempler på prioriteringer kan være søsken av barn i barnehagen, barn av en bestemt bedrift, foresatte med eneomsorg, søkere om bytte av barnehage, osv. Du finner informasjon om vedtektene til barnehagene under oversikt over barnehagene i Narvik kommune.

I noen tilfeller vil det være flere barn som har lik prioritering. Da kan styrer i barnehagen gjøre vurderinger om barnegruppens sammensetning av alder og kjønn på barna, for å tilstrebe best mulig sammensetning av barnegruppen. Det kan også foretas loddtrekning. Hvordan barnehagen gjør tildeling hvis det er flere som har lik prioritering, skal også være beskrevet i barnehagens vedtekter. 

Barnehageloven § 18 sier at alle barnehager skal prioritere barn med nedsatt funksjonsevne. Barnehagene skal også prioritere barn som det er fattet vedtak om etter barnevernsloven § 5-1 første ledd bokstav a til d, § 3-1 og § 3-4 første ledd bokstav b. Krav om prioritering etter § 18 må dokumenteres av barneverntjenesten eller en sakkyndig, og dokumentasjon må legges ved søknaden. 

Vi prøver alltid å innfri foresattes ønsker og behov for barnehageplass. I noen barnehager eller bydeler er det større etterspørsel enn det er ledige plasser, og det kan derfor hende at søkere får tildelt plass i en annen barnehage i bydelen, eller i andre bydeler.

Alle foresatte som ikke får innvilget ønske om barnehage nummer en eller to, har rett til å be om begrunnelse for tildelingen. Foresatte kan også klage på tildelingen. Ved en klage vil barnehagemyndigheten undersøke om barnehagene har fulgt vedtektene sine ved tildeling av plass, og at det er riktig barn som har fått tilbud. 

Permisjon fra barnehageplassen

Dersom du ønsker å søke permisjon, må du søke til barnehagen. 

Barnehagene har ulike bestemmelser om søknadsfrist og hvor lenge permisjonen kan vare.

Ta kontakt med styrer i barnehagen barnet ditt har plass, eller se vedtektene til den enkelte barnehage for å finne ut hva som gjelder i din barnehage. 

Her er oversikt over alle barnehagene i kommunen

Oppsigelse av barnehageplass

Dersom du ønsker å si opp barnehageplassen din, må du gjøre det i søknadsportalen.

Husk at alle barnehagene har oppsigelsestid. For å finne ut hvor lang oppsigelsestid din barnehage har, kan du se i barnehagens vedtekter. Du finner vedtektene under oversikten over alle barnehagene

Du kan benytte barnehageplassen i hele oppsigelsesperioden. 

Logg inn for å si opp barnehageplass

Kontakt oss

Har du generelle spørsmål om barnehage kan du ta kontakt med barnehagemyndigheten i kommunen.

Har du spørsmål knyttet til en konkret barnehage må du ta kontakt med barnehagen. Du finner kontaktinformasjon på oversikten over alle barnehagene i kommunen