Forslag til ny kystsoneplan er ferdig

En interkommunal kystsoneplan er nå ferdig og klar til politisk behandling. 

Oversiktsbilde av Ofotfjorden med oppdrettsanlegg i forgrunnen. - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto Ofotfjorden.

Det er kommunene Evenes, Narvik og Hamarøy som i fellesskap har utarbeidet planen som skal bidra til en forutsigbar forvaltning av kommunenes felles sjøområder. 

Det har vært arbeidet med planen siden 2019, og i arbeidet har man støtt på mange skjær i sjøen. Da den første versjon av planen var ferdig kom det 54 innsigelser. De fleste er løst i et konstruktivt samspill, men noen innsigelser har vært umulig å løse. Det har ikke vært mulig å komme til enighet om 16 innsigelser. 

– Arbeidet har vært tidkrevende og komplisert, men vi er fornøyd med resultatet og mener dette har blitt en god plan, sier Marianne Dobak Kvensjø i Narvik kommune. Hun har vært prosjektleder for den interkommunale kystsoneplanen. 

Det er nå opp til hver kommune hvordan de velger å behandle planen, men det er ventet at kommunestyrene i de tre kommunene gjør sine egne vedtak i løpet av februar. Dersom planen blir vedtatt med de innsigelsene som ikke er løst, vil planen sendt videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig vedtak. 

Bakgrunnen for planarbeidet er ønsket om en forutsigbar forvaltning av sjøarealene der man ser helhetlige løsninger på tvers av kommunegrensene. I planprosessen er både nasjonale, regionale og lokale planer lagt til grunn. 

Planen bygger på tre vedtatte fokusområder: Akvakultur og fiskeri, reiseliv og friluftsliv samt ferdsel. 

– Planen er et viktig dokument som legger premissene for å kunne utnytte mulighetene som spesielt finnes innenfor de blå næringene i vårt område, sier enhetsleder for areal- og samfunnsutvikling i Narvik kommune, Marianne Dobak Kvensjø.  

– Planen vil sånn sett være viktig for gjennomføringen av det grønne skiftet og sikre miljøvennlig og bærekraftig matproduksjon, sier rådmann Lars Skjønnås og viser til nasjonale forventninger om at kommunene skal legge til rette for sjø- og havbruksnæringen. 

Rådmannen viser også til at det ligger et betydelig sysselsettingspotensiale i næringen, og at det kan skapes en rekke spennende arbeidsplasser. 

– Kystsoneplanen gjør ikke det alene, men den kan legge til rette for høyst tiltrengt utvikling og vekst i vår region, sier Lars Skjønnås som understreker at dette ikke er en havbruksplan.  

– Planen omhandler alle interesser vi har i våre sjøarealer. Både fiskerinæringen og akvakulturnæringen er viktige næringer og forslag til kystsoneplan ivaretar begge næringene på en god måte, sier Skjønnås. 

Sakspapirene på Narvik kommunes innsynsportal:

Sluttbehandling interkommunal kystsoneplan