Vedtatt reguleringsplan - Narvik stasjon Driftsbanegården

Detaljreguleringsplan for Narvik stasjon Driftsbanegården, PlanID 2017006 ble vedtatt av Narvik bystyre i møtet 30.august 2018 i sak 081/18.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 750 meter lange godstog og øke kapasiteten på Ofotbanen, samt legge til rette for å flytte hensettingsspor nærmere Bromsgård park.  

Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 1-9 og forvaltningslovens kap. IV. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b. 64, 8501 Narvik innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 –tre–  år fra kunngjøring av vedtaket, jf. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Narvik kommune. Det gjøre oppmerksom på adgang til å be om at gjennomføring av vedtakene utsettes i henhold til forvaltningsloven.

Se Saksfremlegg med vedtak og dokumenter