Vedtatt reguleringsplan — Herjangshøgda næringsområde

Klikk for stort bildeNarvik bystyre har vedtatt detaljreguleringsplan for Herjangshøgda næringsområde med PlanID  2015001 i møte 13.juni 2019, sak 044/19. 

Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. Formålet med planen er å legge til rette for etablering av et større næringsareal på Herjangshøgda.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato, med frist 12. juli 2019. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Narvik kommune, Enhet Areal- og samfunnsutvikling, P.b. 64, 8501 Narvik eller postmottak@narvik.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3, må være fremsatt skriftlig for Narvik kommune innen tre år fra kunngjøring av vedtaket. 

Det er adgang til å be om at gjennomføring av vedtaket utsettes i henhold til forvaltningsloven.

Reguleringsplanens dokumenter:

Sakens øvrige dokumenter kan ses på Innsyn sak 13/1523