Varsel om utvidelse av plangrense for detaljregulering for Skoglund Lailasletta - Varsel om planoppstart og høring av planprogram.

Den 16.01.2024 varsler Aker Narvik AS om utvidelse av planområde for detaljregulering av ammoniakk- og hydrogenproduksjon i Skoglund - Lailasletta. Varsel om planoppstart og høring av planprogram varsles med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-8 og 12-9. I den forbindelse ønsker vi å motta dine innspill eller merknader som kan være relevant for prosjektet innen 13.02.2024.

Innledning og bakgrunn

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles det om at Aker Narvik AS utvider planområdet for detaljregulering av anlegg for ammoniakk- og hydrogenproduksjon i Skoglund – Lailasletta. I den forbindelse ønsker vi å motta dine innspill eller merknader som kan være relevant for prosjektet innen 13.02.2024.

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram ble gjennomført 6.juni til 20.august 2023. Planprogrammet ble fastsatt av Narvik kommune 28. november 2023. Alle plandokumentene er tilgjengelige på kommunens saksinnsyn: https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2022007537&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3590&

 

Utvidelse av planområdet

Bakgrunnen for utvidelse av planområdet er for å ta høyde for plassering av tunnel med tilhørende sikringssone, samt frisiktslinjer i veikryss.  Det totale planområdet med utvidelser utgjør ca. 5023,7 daa.

For mer detaljert bilde last ned denne illustrasjonen (PDF, 606 kB)