Varsel om oppstart – Planendring av Områdeplan for Fagernesfjellet (PlanID 2012015)

Den 04. januar 2024 varsler Sweco Norge AS på vegne av Narvikfjellet AS oppstart av planarbeid - Planendring av Områdeplan for Fagernesfjellet, PlanID 2012015. 

Frist for innspill er 05.02.2024.

Varslet planområde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet omfatter flere eiendommer, først og fremst eiendom gnr./bnr.  40/1327, Narvik kommune. Planområdet er vist med svart, stiplet linje på kartutsnittet. Hensikten med reguleringsarbeidet er å foreta justeringer av planen for å innarbeide nytt målområde, nye alpintraseer, ny stolheistrase til Fagernestoppen, justering av områder for fritidsbebyggelse, Sentralområdet, området v/Kobberstad, mm. Det vil også gjennomføres endringer i planens bestemmelser.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Sweco AS v/Trude Johnsen, e-postadresse: trude.johnsen@sweco.no

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 05.02.2024 til: trude.johnsen@sweco.no med kopi til: postmottak@narvik.kommune.no. 

Dokumenter:
Planinitiativ - Planendring av Områdeplan for Fagernesfjellet, planID 2012015 (PDF, 4 MB)
Referat fra oppstartsmøte - Planendring av Områdeplan for Fagernesfjellet, planID 2012015 (PDF, 2 MB)

Sakens øvrige dokumenter kan sees på Innsyn 23/4779