Varsel om oppstart og planendring på høring, områderegulering Fagernesfjellet

Klikk for stort bildeIht. plan- og bygningslovens §§ 12-11 og 12-14 varsles det herved om følgende:
Igangsetting av arbeid med planendring for plan 2012015 Fagernesfjellet. Forslag til planendringen legges ut til høring i 4 - fire - uker. 

Tiltakshaver er Narvikfjellet AS og forslagsstiller er Sweco Norge AS.

Hensikten med endringen er å foreta justeringer av planen slik at den skal være i tråd med ny planlagt bebyggelse og opparbeidet infrastruktur. Det skal foretas mindre endringer i feltene BFT 3B, BFT 4A, BFT 4B, justeringene er i plankart og bestemmelser. Det må også gjøres mindre endringer i den tekniske infrastrukturen. SKV28 endres for å få en optimal linjeføring som mulig. Det skal også legges inne breddeutvidelse på vegen. For vegen o_SKV9 på strekningen fra SKV18 til SKV28 blir plankartet oppdatert i henhold til slik vegen med fortau og snuplass er bygd. Endringen berører følgende eiendommer: 0/857, 40/839, 40/879, 40/1527, 40/1442 og 40/1443. Grunneiere og berørte naboer varsles varsles.

Merknader til endringen eller spørsmål til planarbeidet sendes på e-post til Sweco Norge AS v/ Runar Kyllingstad Kvalvik: runarkyllingstad.kvalvik@sweco.no  eller i brev til Sweco Norge AS, Dronningens gt 52/54, 8509 Narvik innen 16.juni 2021.

Forslag til planendring kan ses på Narvik rådhus, servicetorget eller lastes ned her: