Varsel om oppstart og forslag til planprogram interkommunal kystsoneplan for Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy

Klikk for stort bildeKommunene Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy har i felleskap startet en interkommunal planprosess for å utarbeide en kystsoneplan for felles kystområder og fjordsystem. 

Bakgrunnen for planarbeidet er et ønske om en forutsigbar forvaltning av sjøarealene. De kommende samfunnsendringene i vår region med kommunesammenslåing, og et økt fokus på samfunnssikkerhet og beredskap krever bedre samarbeid. Ønske om god tilrettelegging for en bærekraftig utvikling og bolyst gjør at man må se på gode helhetlige løsninger på tvers av kommunegrensene. Kommunene ønsker at planen skal bli et tydelig og strategisk verktøy til bruk i kommunens utviklingsarbeid og for langsiktig forvaltning av sjøarealene i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling.  

Arbeidet er organisert etter plan- og bygningsloven kapittel 9,  interkommunalt plansamarbeid og det er opprettet et eget styre med en politisk valgt representant fra hver kommune. Dette styret har mottatt delegert myndighet fra kommunestyrene/ Bystyret til å varsle oppstart, fastsette planprogram og legge planforslag ut på høring. 

I styremøte den 25.06.19 vedtok styret å varsle oppstart og legge planprogrammet ut på offentlig ettersyn og sende det på høring i 8 uker. 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 11- 13, Jfr. § 4-1, og delegert myndighet i vedtak fra kommunestyrene/bystyret vedtar styret for interkommunal kystsoneplan formell oppstart av interkommunal kystsoneplan for Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy. Vedlagte forslag til planprogram legges fram til offentlig ettersyn og sendes på høring til aktuelle parter i minimum 8 uker -åtte- uker fra utlysningsdato.

Planprosessen bygger på FNs bærekraftsmål og planprogrammet skisserer tre fokusområder for det videre arbeidet med planarbeidet.
Dette er: 

  • akvakultur og fiskeri 
  • reise - og friluftsliv 
  • ferdsel 

Endelig planprogram skal fastsettes i september 2019, og endelig vedtak av plan vil være september 2020. 

Medvirkning 

Det legges opp til god medvirkning gjennom hele prosessen. Det legges til rette for opprettelse av fem innspillsgrupper innenfor: 

  • akvakultur og fiskeri  
  • reiseliv  
  • friluftsliv  
  • ferdsel  
  • lokale tilpasninger / hver kommune 

Det gjennomføres egen bærekraftkonferanse for ungdomsrådene. 

Ønsker du å delta i av innspillsgruppene kan du gjøre dette her:

https://sites.google.com/narvik.kommune.no/interkommunal-kystsoneplan/har-du-innspill 

Merknader og innspill 

Merknader og innspill til planprosessen og planprogrammet sendes Narvik kommune ved postmottak@narvik.kommune.no Det bes om at dette merkes sak 18/2648.

Frist for å komme med innspill er 30.august 2019. Du finner mer informasjon om prosess og arbeidet med planen på egen nettside:
 Interkommunal kystsoneplan 

Last ned: Forslag til planprogram for interkommunal kystsoneplan for Evenes, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Hamarøy (PDF, 3 MB)


For ytterligere spørsmål kan du kontakte : 

 Enhetsleder Marianne Dobak Kvensjø på mdk@narvik.kommune.no  eller fagleder Anne Elisabeth Evensen på e- post anne.elisabeth.evensen@narvik.kommune.no