Varsel om oppstart og forslag til planprogram for kommuneplan for Narvik - samfunnsdel og arealdel - høringsfrist 24. april 2020

Narvik kommunestyre vedtok i møte 27.2.2020, sak 019/20, formell oppstart av kommuneplanen for Narvik kommune:

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 11- 13, Jfr. § 4-1, vedtar kommunestyret formell oppstart av kommuneplan for Narvik – samfunnsdel og arealdel. 

Vedlagte forslag til planprogram legges fram til offentlig ettersyn og sendes på høring til aktuelle parter i minimum 6 uker -seks- uker fra utlysningsdato.

Nytt punkt i medvirkningsplanen under kapittel 5:

  • Unge voksne (20-39 år)

Endring i Planprogrammet pkt. 5.1 Verdier
Nytt siste avsnitt.

Disse områdene vil være førende for prosessen videre:

  • Barn og unge
  • Ja til nye arbeidsplasser
  • Bærekraftig argumenter vektlegges
  • Bolyst og fritid.

Kommuneplanens arealdel vil omfatte områdene i Narvik kommune som ikke inngår i interkommunal kystsoneplan for Evenes, Narvik og Hamarøy. Kommuneplanens arealdel vil være juridisk bindende når den er vedtatt. 

Forslag til planprogram beskriver aktuelle problemstillinger i den videre planprosessen.

Planprogrammet beskriver også formålet med planarbeidet, rammer og styringssignaler, og redegjør for prosess og medvirkning i planarbeidet. Fastsatt planprogram skal avklare hva som skal utredes i konsekvensutredningen

Oppstart av planarbeidet er annonsert i Fremover 6.3.2020 og på Narvik kommunes hjemmeside. Forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel kan på Narvik rådhus, Ballangen servicesenter eller Kjøpsvik servicesenter eller kan lastes ned her:

Høringsuttalelser til planprogrammet og/eller oppstartsvarselet merkes Høringsuttalelse kommuneplanen, sak 20/3394, og sendes til Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 24.4.2020.
De instanser/parter som ikke uttaler seg innen fristen, antas å ikke ville uttale seg.