Varsel om oppstart - Detaljregulering for Taralsvikjordet, Narvik kommune

Klikk for stort bildeDetaljregulering for TaralsvikjordetNarvikgården AS varsler oppstart av planarbeid – detaljregulering for Taralsvikjordet (planID: 2019009).

Frist for innspill er 31.08.2020

Planområdet omfatter gnr.39, bnr.1880 og tilgrensende trafikkareal i Hamsundsvei og Rombaksveien/E6 i Narvik kommune. Planområdet er vist med svart, stiplet linje på kartutsnitt over.
Hensikt med planforslaget er å utvikle eiendommen til forretning. Forretningsformålet foreslåes utviklet til dagligvarehandel med tilhørende parkeringsplass, varemottak og avkjørsler. Foreslått formål vil være forretning, parkering, grøntområde og tursti.

Planområdet er i kommuneplanen avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelser til Narvikgården AS, e-postadresse: post@narvikgaarden.no
eller postboks 540, 8507 Narvik

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 31.08.2020 til: Narvikgården AS, til postboks 540, 8507 Narvik eller e-postadresse: post@narvikgaarden.no med kopi til postmottak@narvik.kommune.no

Dokumenter:
Referat fra oppstartsmøte 23.09.2019 (PDF, 816 kB)
Sakens øvrige dokumenter kan sees på innsyn sak 20/2463