Varsel om oppstart – Detaljregulering for Skaret - Andretoppen (PlanID 2022003)

Sweco Norge AS varsler på vegne av Narvikfjellet Allmenn AS oppstart av planarbeid - Detaljregulering for Skaret - Andretoppen, PlanID 2022003.

Frist for innspill er 06.05.2022

Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 40/1327, 40/878, 88/1, 0/0, Fagernesfjellet, Narvik kommune. Planområdet er vist med svart, stiplet linje på kartutsnittet. Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for nye alpintraser og heistraser i Narvikfjellet.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Sweco Norge AS v/Runar K. Kvalvik, e-postadresse: runarkyllingstad.kvalvik@sweco.no

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 06.05.2022 til: Sweco Norge AS v/ Runar K. Kvalvik, Dronningensgate 52, 8514 Narvik, eller epost runarkyllingstad.kvalvik@sweco.no med kopi til Narvik kommune, Postboks 64, 8501 Narvik, eller som e-post til: postmottak@narvik.kommune.no.

Dokumenter:
Planinitiativ (PDF, 4 MB)
Referat fra oppstartsmøte (PDF, 3 MB)
Varslet planavgrensning (PDF, 2 MB)

Sakens øvrige dokumenter kan sees på innsyn sak 22/1482 på kommunen sin nettside.