Varsel om oppstart – Detaljregulering for Narvik Montessoriskole, plan 2021009

Sweco Norge AS varsler på vegne av Narvik Montessoriskole oppstart av planarbeid - detaljregulering for Narvik Montessoriskole (PlanID 2021009). 

 Frist for innspill er 08.01.2022.

Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 41/194, 41/270, 41/298, 41/310, 41/311, 41/383, 41/467, 42/1, 97/1 Nedre Øra, Narvik kommune. kommune. Planområdet er vist med svart stiplet linje på kartutsnittet. Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for ny Montessoriskole ved gnr 41 bnr 194.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Sweco Norge AS v/Runar K- Kvalvik, e-postadresse: runarkyllingstad.kvalvik@sweco.no

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 08.01.2022. til: Sweco Norge AS v/Runar K. Kvalvik, Dronningensgate 52, 8514 Narvik, eller epost: runarkyllingstad.kvalvik@sweco.no, med kopi til postmottak@narvik.kommune.no.


Dokumenter:

Planinitiativ (PDF, 2 MB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 501 kB)

Vedtak prinsipputtalelse (PDF, 2 MB)

Planavgrensning (PDF, 210 kB)


Sakens øvrige dokumenter kan sees på innsyn sak 21/4450: Arkivsak 21/4450