Varsel om oppstart – detaljregulering for Kvartal 25 (PlanID 2022007)

Sweco Norge AS varsler på vegne av Dronningens Gate 61 Narvik AS oppstart av planarbeid - detaljreguleringsplan for Kvartal 25, PlanID 2022007.

Frist for innspill er 15.02.2023.

Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 40/71, 40/66, 40/72, 40/ 65, 40/ 69, 40/68, 40/67, 40/ 962, 40/70 i Narvik kommune. Planområdet er vist med svart, stiplet linje på kartutsnittet. Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge oppføringen av en boligblokk 9 etasjer bolig og to underetasjer med parkering. 

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding.


3D-modell av tiltaket finnes på: https://swecono.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=8f5d1384c7004f0992c80aa96066280d

 

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Sweco Norge AS v/ Trude Johnsen e-postadresse trude.johnsen@sweco.no.

 

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 15.02.2023 til: Sweco Norge AS, Dronningens gate 52/54, trude.johnsen@sweco.no med kopi til: postmottak@narvik.kommune.no
 

Dokumenter:

Planinitativ - Detaljregulering for Kvartal 25 (PDF, 3 MB)

Referat fra oppstartsmøte - Detaljregulering for Kvartal 25 (PDF, 907 kB)

Varslet planavgrensning - Detaljregulering for Kvartal 25 (PDF, 871 kB)

Vedtatt prinsipiell avklaring - Detaljregulering for Kvartal 25 (PDF, 2 MB)

 

Sakens øvrige dokumenter kan sees på innsyn sak 22/3633 :

https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2022003634&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3590&.