Varsel om oppstart – Detaljregulering for Holmenveien 16 (PlanID 2022012)

Concil AS varsler på vegne av Tony Trygve Jespersen og Liv-Iren Jespersen oppstart av
planarbeid - Detaljregulering for Holmenveien 16 PlanID 2022012. 


Frist for innspill er 27.01.2023.


Planarbeidet innbefatter eiendommene 41/196, 41/270, 41/377, Ankenes, Narvik kommune. Planområdet er vist med svart, stiplet linje på kartutsnittet. Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for en ny bolig innenfor boligtomten 41/196.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Concil AS v/ Preben Sommer, e-postadresse: preben@concil.no


Eventuelle kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 27.01.2023 til: Concil AS, Teknologiveien 12, 8517 Narvik, eller preben@concil.no med kopi til: postmottak@narvik.kommune.no.


Dokumenter:
Planinitiativ (PDF, 5 MB)
Referat fra oppstartsmøte (PDF, 459 kB)
Varslet planavgrensning (PDF, 947 kB)


Sakens øvrige dokumenter kan sees på Narvik kommunes hjemmeside under
innsyn. ArkivsakID:22/5327: https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspxresponse=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2022005329&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3590&