Varsel om oppstart – Detaljregulering for Framnesveien 130 (PlanID 2022004)

Sweco Norge AS varsler på vegne av Thomas Nystad oppstart av planarbeid for Detaljregulering for Framnesveien 130 (PlanID 2022004) i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8.

Frist for innspill er 19.08.2022.

Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 39/1857, 39/1823, 39/1738, 39/647 og 39/1820, Framnes, Narvik kommune. Planområdet er vist med svart, stiplet linje i kartutsnittet over. Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for etablering av bolig.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Sweco Norge AS v/ Trude Johnsen, e-post: trude.johnsen@sweco.no.

Eventuelle kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 19.08.2022 til: Sweco Norge AS, Kongens gate 52, 8514 Narvik, E-post: trude.johnsen@sweco.no, med kopi til: postmottak@narvik.kommune.no


Dokumenter:

Planinitiativ (PDF, 603 kB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 2 MB)

Varslet planavgrensning (PDF, 2 MB)

Sakens øvrige dokumenter kan sees i arkivsak 22/283.