Varsel om oppstart – Detaljregulering for Bjørkvang boligfelt, Bjerkvik (PlanID 2021006)

Sweco Norge AS varsler på vegne av JIC utvikling AS oppstart av planarbeid - Detaljreguleringsplan for Bjørkvang boligfelt, PlanID 2021006. 

Frist for innspill er 03.12.2021.

Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr. 10/555, 10/552, 10/551, 10/550, 10/282, 10/547 og 10/567 Bjerkvik, Narvik kommune. Planområdet er vist med svart, stiplet linje på kartutsnittet. Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for nytt boligfelt ved Bjørkvang i Bjerkvik. Det er ønsket å legge til rette for flere type boliger, blant annet eneboliger, eneboliger i rekke, rekkehus, 4 mannsboliger og 6 mannsboliger. Planområdet er i kommunedelplan for Bjerkvik avsatt til boligformål.

Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, samt grunneiere og rettighetshavere vil få egen melding.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til til Sweco Norge AS v/Runar K. Kvalvik, e-postadresse runarkyllingstad.kvalvik@sweco.no

Eventuelle kommentarer/innspill til det igangsatte planarbeidet sendes skriftlig innen 03.12.2021 til: Sweco Norge AS v/ Runar K. Kvalvik, Dronningensgate 52, 8514 Narvik, eller epost runarkyllingstad.kvalvik@sweco.no med kopi til Narvik kommune, Postboks 64, 8501 Narvik, eller som e-post til: postmottak@narvik.kommune.no

Referat oppstartsmøte RP Bjørkvangen boligfelt (PDF, 2 MB)
Planinitiativ Bjørkvang boligfelt Bjerkvik (PDF, 2 MB)
RP Bjørkvang boligfelt varslet planavgrensning (PDF, 479 kB)