Varsel om oppstart av reguleringsplan

Iht. plan- og bygningslovens §§ 12-8, 12-9 og 17-4 varsles det herved om følgende: Igangsetting av arbeid med områdeplan for Medby Næringspark gnr/nr 19/135, mfl. i Narvik kommune, planid 2014007.
Planprogram til offentlig ettersyn. Oppstart av forhandling om utbyggingsavtale. Tiltakshaver er Medby Næringspark AS og forslagsstiller er Multiconsult Norge AS.

Klikk for stort bilde Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av en næringspark på Medby, ved Bjerkvik. Planområdet er på ca. 170 daa, og skal tilrettelegges for næringsvirksomheter innen lager, transport og logistikk.

Grunneiere og berørte naboer blir varslet direkte.

Planen utløser krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning.

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: Tom Langeid: 95 19 07 90 tom.langeid@multiconsult.no

De som har synspunkter eller faktiske opplysninger knyttet til planarbeidet, planprogrammet eller forhandlingene, bes melde dette skriftlig til Multiconsult Norge AS på tromso@multiconsult.no med kopi til Narvik kommune på postmottak@narvik.kommune.no, innen 13.02.2019.