Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - Detaljregulering Skogveien 27 og felles behandling av plan og byggesak, Narvik kommune

Klikk for stort bildeOfoten Midt-Troms Boligbyggelag varsler om oppstart av planarbeid - Detaljregulering Skogveien 27. Sweco Norge AS avd. Narvik er engasjert som planfaglig konsulent for planarbeidet. Forslagsstiller og tiltakshaver er Narvik Boligutvikling AS.

Frist for innspill er 20.06.21

Planarbeidet omfatter eiendommene gnr./bnr.45/971, 45/1, 45/435 og 45/721 på Ankenes i Narvik kommune. Planområdet er stiplet inn med blå linje. Hensikten med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for etablering av en horisontal- og vertikaldelt bolig over 2 plan med 4 leiligheter på gnr./bnr. 45/971. 

Felles plan- og byggesaksbehandling 
I medhold av PBL. § 1-7 jf. §§ 12-15 og 21-4 varsles også felles plan- og byggesaksbehandling for tiltaket. Søknad om rammetillatelse vil behandles sammen med planforslaget.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Ofoten Midt-Troms boligbyggelag v/Sigurd Leiros, epost sigurd.leiros@omtbbl.no

Eventuelle kommentarer/merknader kan sendes skriftlig til: Ofoten Midt-Troms boligbyggelag m/adresse Postboks 287, 8504 Narvik, eller sigurd.leiros@omtbbl.no med kopi til Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no.

Dokumentene kan ses i kommunens servicetorg eller lastes ned her:

Sakens øvrige dokumenter kan ses på Narvik kommunes hjemmesider under innsynsak 20/12121.