Varsel om oppstart av planarbeid og forhandling av utbyggingsavtale - Planendering Alpinveien 1 – PlanID 2019001

På vegne av Alpinveien Bolig AS, gir Sweco Norge AS i samsvar med plan- og bygningslovens §§12-8 og 12-14 melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: Planendring Alpinveien 1 – PlanID 2019001

Frist for å komme med innspill er 05.04.24


I tillegg varsles det oppstart av forhandling om utbyggingsavtale.
Planarbeidet gjelder reguleringsendring av plan 2019001 Detaljregulering Alpinveien 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med reguleringsendringen er å legge til rette for etablering av utleieboliger på gnr./bnr. 40/974 i Narvik kommune. Hovedendringene i forhold til gjeldende regulering er å øke antall boenheter, samt omdisponere arealer avsatt til bolig og lek. Se utfyllende beskrivelse i vedlegg 2 Planinitiativ. 

Planområdet er avsatt til offentlig, privat tjenesteyting i kommuneplanens arealdel, men er tidligere regulert til bolig og lek gjennom Detaljregulering for Alpinveien 1, planID 2019011. 

Planarbeidet fanges hverken opp av § 6 eller § 7 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser dermed ikke automatisk utredningsplikt. Planarbeidet fanges ikke opp av § 8, og følgelig er det ikke behov for å vurdere tiltaket iht. § 10. Dette innebærer at planendring ikke utløser KUplikt etter forskrift om konsekvensutredninger, og at reguleringsplanarbeidet gjennomføres som planendring etter ordinær prosess. 

Se vedlagte kart med plangrense, planinitiativ, samt referat fra oppstartsmøte med kommunen. Det gjøres oppmerksom på at planinitiativet er justert etter oppstartsmøte med kommunen. Opprinnelig var det tenkt atkomst via gnr./bnr. 40/1085 og 40/973 (SSIN sin parkeringsplass). Atkomst er endret etter oppstartsmøtet, og atkomst vil være fra Skistuaveien i henhold til gjeldende regulering. Vi ber om at leietakere og andre rettighetshavere blir orientert om varselet. 

Eventuelle merknader til oppstart av reguleringsplanarbeidet kan sendes til Sweco Norge AS v/ Trude Johnsen, Dronningens gate 52, 8514 Narvik, eller e-post trude.johnsen@sweco.no med kopi til Narvik kommune, postmottak@narvik.kommune.no Frist for å komme med innspill er 05.04.24

De som sender inn innspill vil ikke få personlig svar på sin forespørsel. Alle merknader blir referert og kommentert i det videre planarbeidet. 

Vedlegg 1: Kart med plangrense (PDF, 794 kB)

Vedlegg 2: Planinitiativ (PDF, 2 MB) 

Vedlegg 3: Referat oppstartsmøte (PDF, 2 MB)