Varsel om oppstart av arbeid med ny skolestruktur i Narvik kommune - 2020

Klikk for stort bilde Narvik kommune gir med dette melding om at arbeid med ny skolestruktur er igangsatt.

Arbeid utføres på bakgrunn av saksfremlegg i Narvik kommunestyre og vedtak i sak 013/19 - Økonomiplan 2020/ 2020-2023. 

Sak 013/19

Arbeidet vil pågå frem til saken legges frem til behandling for Narvik kommunestyre den 26.11.2020 (se tidslinje under).

For å sikre forsvarlig saksbehandling og at saken blir tilstrekkelig opplyst legges saken ut til høring i to måneder slik anbefalingen er fra Utdanningsdirektoratet Udir-2-2012.

Periode for høringen er satt til 17.08.2020-17.10.2020.

Det betyr at frist for innsending av innspill til saken er 17.10. 2020. Involverte parter vil motta et offentlig høringsbrev august 2020, med faktaopplysninger de vil bli bedt om å ta stilling til (se tidslinje under).

Fra Udir-2-2012:

Spørsmål om skolestruktur og eventuelle kretsgrenser for skoler vil i stor grad berøre foreldre og nærmiljø. Skolens samarbeidsutvalg, alternativt foreldrerådet, bør derfor få anledning til å uttale seg når det gjelder vedtak om skolestruktur.

Andre som bør få anledning til å uttale seg i slike saker kan være:

  • fagforeningene for de ansatte ved skolen, grendelag og andre grupper og organisasjoner som kan ha interesse i saken
  • andre brukere av skolen som vil bli påvirket av en nedleggelse
  • andre brukerorganer ved skolene, for eksempel skolemiljøutvalg og elevråd
  • samarbeidsutvalg eller foreldreråd ved andre skoler som berøres

Øvrig avtale- og lovverk om medbestemmelse avtalt mellom partene forutsettes fulgt opp. Hvis endring av skolestruktur medfører endringer i skyssbehov, bør også fylkeskommunen få anledning til å uttale seg i saken. 

Rundskriv: Udir-2-2012

Medvirkning

Det vil bli gjennomført høringsmøter ved alle skoler i Narvik kommune i perioden uke 36/20-38/20. Konkret tidspunkt for gjennomføring av høringsmøter vil bli annonsert på et senere tidspunkt senest innen uke 33/20.

Varsel om oppstart

Narvik kommune gir med dette melding om at arbeid med ny skolestruktur er igangsatt. Arbeid utføres på bakgrunn av saksfremlegg i Narvik kommunestyre og vedtak i sak 013/19 - Økonomiplan 2020/ 2020-2023.

19.06.2020

17. august 2020

Offentlig brev sendes ut til alle som bør få uttale seg i saker knyttet til endringer i skolestruktur jamfør Udir-2-2012.

August/september 2020

Det vil bli gjennomført høringsmøter ved alle skoler i Narvik kommune i perioden uke 36/20-38/20.

Konkret tidspunkt for gjennomføring av høringsmøter vil bli annonsert på et senere tidspunkt senest innen uke 33/20.

17. oktober 2020

Frist for innsending av innspill til saken. Innspill til saken sendes til postmottak@narvik.kommune.no - merkes Ny skolestruktur 2020.

10. november 2020

Saken behandles av hovedutvalg for Oppvekst og kultur som innspill til formannskapet/ kommunestyret.

Møteplan

12. november 2020

Saken behandles av Narvik formannskap som en innstilling til kommunestyre.

Møteplan

26. november 2020

Saken behandles av Narvik kommunestyre.

Møteplan