Varsel om oppstart av arbeid med fastsettelse av snøscooterløyper i Narvik kommune

I tråd “Kommuneplanens samfunnsdel”, vedtatt 01.09.22, har rådmannen nå startet en prosess for å se på muligeheten for å etablere snøscooterløype(r) med tilhørende forskrift i Narvik kommune. Det varsles derfor igangsettelse av arbeidet med å fastsette snøscooterløype(r) etter nytt regelverk.

Familie på snøscooter. Foto. - Klikk for stort bilde S. Zachariassen

Løypenett vil fastsettes som en lokal forskrift med tilhørende løypekart i medhold av Motorferdsellovens §4a og Motorferdselforskriftens §4a. Før løypenettet vedtas, skal virkningene av løypeforslaget utredes og sendes på høring. Kommunen vil involvere berørte rettighetshavere, myndigheter, reindriftsnæringen, interessegrupper og brukere før forslag til løype sendes ut på høring. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret. Forskriftsvedtaket kan påklages av grunneiere, rettighetshavere, berørte organisasjoner og sektormyndigheter, jf. motorferdselforskriften §4a åttende ledd. Mer informasjon om regelverket finnes på miljøkommune.no

Det vil utarbeides et forslag som danner grunnlaget for et løypekart i Narvik kommune.

Følgende begrensninger i adgangen til å fastsette snøskuterløyper gjelder:  

 • Løypene skal ikke legges i verneområder eller foreslåtte verneområder.
 • Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften.
 • Løypene skal ikke kreve terrenginngrep.
 • Løypene kan kun legges over utmark og islagte vassdrag, jf. motorferdsellovens formålsbestemmelse.  
 • Kommunen kan ikke legge løype over en eiendom før grunneieren har samtykket til det.
 • Kryssinger av fylkes- og riksveier skal godkjennes av Statens vegvesen. 

Kommunen plikter å ta hensyn til:  

 • Støy  
 • Friluftsliv  
 • Naturmangfold  
 • Bolig- og hytteområder
 • Påvirkning på landskap  
 • Kulturminner og kulturmiljø  
 • Sikkerhet for de som kjører og ikke-motoriserte brukere

 

Vi oppfordrer innbyggere til å komme med konkrete innspill mht. etablering av snøscooterløype(r) i kommunen. Vi ber om at forslag til traséer tegnes inn på kart og vedlegges innspillet.

Innspill sendes til Narvik kommune innen 15.03.2023. Innspill merkes med sak nr. 23/630 og sendes pr. brev til Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik eller e-post til postmottak@narvik.kommune.no.