Tilsyn ved Narvik ungdomsskole

Høsten 2018 gjennomførte Fylkesmannen i Nordland tilsyn ved Narvik ungdomsskole vedrørende skolemiljøet, jf. Opplæringsloven § 9A.

I etterkant av tilsynet fikk Narvik kommune og Narvik ungdomsskole 5 pålegg med 17 korreksjonspunkter. Narvik kommune fikk frist til 28.februar 2019 med å svare Fylkesmannen i Nordland på hvordan skoleeier jobber for å følge opp regelverket og lukke avvikene.

Narvik ungdomsskole har i samarbeid med skoleeier satt i gang tiltak og gjort en jobb for å rette opp i påleggene. Skolen har arbeidet med Olweusprogrammet, og forbedret interne rutiner og system. På skoleeiernivå har man også gått gjennom rutinene for oppfyllelse av § 9a i Opplæringsloven og forbedret aktivitetsplanen som brukes i skolemiljøsaker. Svarbrev til Fylkesmannen i Nordland ble sendt innen fristen, og det ble gitt informasjon til foresatte om tilsynsrapporten i et åpent foreldremøte den 28.02.2019.

Skolen startet med Olweusprogrammet høsten 2018. Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd er et tiltaksprogram til bruk i skolen. Hovedmålet for programmet er:

  • å forebygge mobbing og skape et trygt og godt læringsmiljø for alle
  • å redusere eksisterende mobbeproblemer

Skolen har satt opp en fremdriftsplan og en møteplan for personalet knyttet til arbeidet med Olweusprogrammet. Kommunen og skolen skal følge opp dette arbeidet, og målet er at Narvik ungdomsskole skal bli en sertifisert Olweusskole i skoleåret 2019-2020.

Olweusprogrammet har et system for kvalitetssikring som sikrer at skolen jobber kontinuerlig med skolemiljøet. Arbeidet vil også være med på å skape felles rutiner og forståelse og forutsigbare handlingsmønstre for personalet på skolen. Dette vil bidra til å oppfylle lovens krav om et forsvarlig skolemiljø. Det er gjort risikovurderinger og endringer i rutiner, maler og systemer som følge av dette.

Skoleeier og skolen mener at arbeidet som er satt i gang i forhold til å jobbe med skolemiljøet vil være et viktig ledd i prosessen, og en forutsetning for å kunne oppnå målet om en felles kultur ved skolen.  

Skoleeier og skolen mottok den 6.mars 2019 brev fra Fylkesmannen i Nordland, der Fylkesmannen gir uttrykk for at de er tilfreds med redegjørelsen fra kommunen og anser avvikene for lukket. Fylkesmannen i Nordland skriver at basert på kommunens redegjørelse og erklæring, legger Fylkesmannen til grunn at kommunen og skolen har rettet regelverksbruddene og at de derfor avslutter tilsynet.

Narvik ungdomsskole har  laget en plan og rutine for de ulike rådsorganene ved skolen, elevrådet, foreldreutvalget, samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget. Skoleeier og skolen vil følge opp disse rutinene og ønsker et godt samarbeid med rådsorganene for å skape et forsvarlig og godt skolemiljø ved Narvik ungdomsskole.  

Med vennlig hilsen

Narvik kommune

Randi Randal

Kommunalsjef