Tilskudd til tiltak i beiteområder 2022

Tilskudd til tiltak i beiteområder skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark,  redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. 

Fylkesmannen har tidligere hatt ansvaret for denne ordninga, men ordninga er fra og med 2020  overført til kommunene som en del av regionreformen. 
 

Hvem kan søke

  • Tilskudd gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. 

Det kan gis tilskudd til

  • Faste installasjoner (inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag) 
  • Utstyr knyttet til beitebruk i utmark (inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag) - Elektronisk overvåkingsutstyr (inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag) - Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter (inntil 70% av godkjent kostnadsoversalg) 

Krav til søknad

Planlagt tiltak skal beskrives godt med informasjon om type materiell som skal brukes, mål og dimensjoner, antall timer egeninnsats, om det skal benyttes maskiner eller spesielt utstyr. 

Detaljert kostnadsoverslag og finansieringsplan må foreligge. 

Avtaler med grunneiers tillatelse eller fra andre som har rettigheter i det aktuelle beiteområdet for 10 år fra søknadsåret skal legges ved søknaden. 

Uttalelse fra berørt reinbeitedistrikt der tiltak er planlagt i reinbeiteområde skal ligge ved søknaden. 

Kart som viser stedet der tiltaket planlegges. Kartet skal vise gårds- og bruksnummer på berørte eiendommer.  

Søknadsfrist: 30. mars 

Søknad sendes inn elektronisk via Tilskudd til tiltak i beiteområder på altinn.no.  
Kommunen skal gjøre vedtak innen 15. mai. 

Tilskuddsordningen forvaltes etter Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (FOR-2013-02- 04-206), Landbruksdirektoratets rundskriv 2019-45 og kommunens prioriteringer.

Ved spørsmål om ordninga kontakt Bertil Birkeland, enhet areal og samfunnsutvikling, 769 29  114.  
e-post: bertil.birkeland@narvik.kommune.no