Tilskudd til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak

Lag og foreninger, skoler/FAU, kommuner, enkeltpersoner og andre som ønsker å gjøre noe for å forbedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan nå søke Nordland trafikksikkerhetsutvalg om midler til tiltak.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) ønsker å stimulere til økt engasjement rundt trafikksikkerhet og støtter derfor opp om tiltak som bidrar til å bedre holdninger i trafikken.

Midlene kan brukes til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager, informasjonsmøter, sykkelopplæring og/eller prøver mm. Det kan også søkes midler til transportutgifter, f. eks for å besøke en sykkelgård.

Tiltaket må være spesifikt tilknyttet trafikksikkerhet og opplæring. Ønsker du midler for å skaffe materiell eller utgifter til arrangement må opplegg ha fokus på å bedre holdninger til trafikksikkerhet. Det gis ikke tilskudd til ordinær driftsutgifter, f. eks lønn, husleie etc. 

Midlene kan ikke brukes til fysiske tiltak som gang- og sykkelveger, busslommer etc. 

Frister for å søke tilskudd

  • 1. februar og 1. september

Søk trafikksikkerhetsmidler