Tilskudd fra Bufdir 2020

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Søknadsfristen er 13. desember  2019.

Om tilskuddsordningen

Beløp: Om lag 310 millioner kroner (2020). 

Hvem kan søke

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Hensikt med ordningen: å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Det kan søkes om tilskudd til tiltak for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter og/eller deltakelse på alternative mestringsarenaer

Viktig informasjon om tilskuddsåret 2020

  • For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte, må kommunen bekrefte at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. 
  • Punktet over gjelder ikke for frivillige organisasjoner som omfattes av punkt 1 b) i regelverket. De kan søke Bufdir direkte dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen. Lokallag, fylkeslag og andre må søke gjennom kommunen.
  • Når kommuner som berøres av kommunereformen fra 1.1.2020 selv er søkere, må de bruke organisasjonsnummeret som kommunen vil benytte etter at reformen har trådt i kraft. 

For alle søkere

Det søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal Søke om tilskudd inkludering barn og ungdom på bufdir.no 
Søknadsfristen er 13. desember  2019.