Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av 82 nordsamiske stedsnavn i Narvik kommune

Ett av navna viser til en navnegard, åtte av navna er gardsnavn, og tre navn viser til gamle boplasser. De øvrige navna er naturnavn. Se vedlegg for liste over navn.

Vedtakene er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn.

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Dersom meldinga skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. 

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.