Revidering av Temaplan for opprydding i spredt avløp i Narvik kommune 2017 – 2027

I samsvar med kommunens planstrategi ble «Temaplan for opprydding i spredt avløp i Narvik kommune 2017-2027» vedtatt av bystyret i Narvik den 23.02.2017. Planen omfattet kun gamle Narvik kommune. Kommunesammenslåingen har medført behov for en revidering slik at planen for fremtiden omfatter hele nye Narvik kommune.

Frist for innspill settes til 15.02.2021.

Forslag til ny plan er utarbeidet av Narvik Vann KF som har forurensningsmyndigheten for forurensningsforskriftens kapittel 12, 13, 15 og 15A, samt har ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av offentlig avløpsnett.

Forslag til revidert «Temaplan for opprydding i spredt avløp i Narvik kommune 2017 – 2027» legges nå ut til høring. Frist for innspill settes til 15.02.2021.

Høringsdokumentene finner du på www.narvikvann.noHER

 

Spørsmål eller innspill kan rettes til:

Narvik Vann KF, Postboks 64, 8501 Narvik, eller på e-post til: postmottak@narvikvann.no.