Retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder i Narvik 2023-2026

Tilskudd til tiltak i beiteområder skal legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Hvem kan søke

  • Beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift.
  • Enkeltbrukere, dersom det av naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.

Det kan gis tilskudd til

  • Faste installasjoner (inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag)
  • Utstyr knyttet til beitebruk i utmark (inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag)
  • Elektronisk overvåkingsutstyr (inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag)
  • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter (inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag)

Krav til søknad

Planlagt tiltak skal beskrives godt med informasjon om type materiell som skal brukes, mål og dimensjoner, antall timer egeninnsats, om det skal benyttes maskiner eller spesielt utstyr.

Detaljert kostnadsoverslag og finansieringsplan må foreligge.
Avtaler med grunneiers tillatelse eller fra andre som har rettigheter i det aktuelle beiteområdet for 10 år fra søknadsåret skal legges ved søknaden.

Uttalelse fra berørt reinbeitedistrikt skal ligge ved søknaden.

Kart som viser stedet der tiltaket planlegges. Kartet skal vise gårds- og bruksnummer på berørte eiendommer.

Hvordan søke

Søknad sendes inn elektronisk via Tilskudd til tiltak i beiteområder på altinn.no.

Søknadsfrist: 30. mars

Kommunen fatter vedtak

Kommunen skal gjøre vedtak innen 15. mai.

Tilskuddsordningen forvaltes etter Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (FOR-2013-02-04-206), Landbruksdirektoratets rundskriv 2019-45 og kommunens prioriteringer.

Ved spørsmål om ordningen ta kontakt med Marit Liengen:

  • Enhet areal og samfunnsutvikling
  • Telefon: 95969837
  • E-post: marit.liengen@narvik.kommune.no