Prosjekt Lavutslippsferger i Tysfjord- Hamarøy og Narvik

Klikk for stort bildeHøring av søknad om tillatelse til mudring, dumping og utfylling i sjø ved Drag, Kjøpsvik og Skarberget fergeleier i Tysfjorden i Narvik og Hamarøy kommune.

Statens vegvesen søker Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven til sprengning/ mudring, dumping og utfylling i sjø i forbindelse med tilrettelegging for lavutslippsferger på riksvegfergesambandene E6 Bognes-Skarberget og rv. 827 Drag-Kjøpsvik i Tysfjorden. Forventet oppstart av tiltakene er juli 2021 og varighet ut 2023. 

Ved Kjøpsvik fergeleie er det søkt om å fylle ut ca. 3370 m3 sprengstein i sjø over et areal på ca. 4500 m2. I tillegg planlegges det etablering av en fergekai (pelekai) ut fra eksisterende fergeleie i sørlig retning. Ved fergeleiet på Drag er det planlagt å fylle ut ca. 1200 m3 sprengstein i sjø over et areal på ca. 1900 m2. I tillegg er det planlagt å forlenge fenderveggen til fergekaien ved peling. Ved fergeleiet på Skarberget skal det fylles ut ca. 673 m3 sprengstein i sjø over et areal på ca. 1500 m2. Det skal også sprenges bort berg på neset for å utdype tilkomsten til fergen. Dette tilsvarer 13280 m3 løse steinmasser som ønskes dumpet i sjøen i nærområdet. Tallene oppgitt her stemmer ikke helt med det som er oppgitt i søknaden, men er oppdatert på et senere tidspunkt. 

Det er utført sedimentundersøkelser (0-10 cm) ved Kjøpsvik, Drag og Skarberget fergeleier. Resultatene fra 2019 viser at sjøbunnen ved de tre lokalitetene er til dels svært forurenset. Ved Kjøpsvik er det påvist forurensning av TBT, kobber og PAH-forbindelsene naftalen og antracen i tilstandsklasse III (moderat miljøtilstand) til tilstandsklasse V (svært dårlig miljøtilstand). Ved Drag ble det påvist forurensning av PAH-forbindelser i tilstandsklasse III til IV (moderat til dårlig miljøtilstand). For de øvrige analyserte miljøgiftene ble det her ikke påvist konsentrasjoner over tilstandsklasse II (god miljøtilstand). På Skarberget ble det påvist forurensning av PAH-forbindelser eller TBTI tilstandsklasse III (moderat miljøtilstand) i stasjonene nærmest fergeleiet og småbåthavnen. Det ble ikke påvist konsentrasjoner av miljøgifter over tilstandsklasse II (god miljøtilstand) i stasjonene lengst 
ut. 

Det er registrert et lokalt viktig gytefelt for torsk i store deler av Tysfjorden, inkludert i tiltaksområdet ved Drag. Der er det også registrert en fiskeplass for aktive redskap (landnot for sild) som brukes fra oktober til februar. I tillegg drives det med garnfiske i områdene i nærheten av tiltaksområdet. Ved Skarberget er det registrert et viktig skjellsandområde ca. 1 km fra tiltaksområdet i tillegg til registreringer av fuglearter av særlig stor forvaltningsinteresse. Det er registrert et lokalt viktig gytefelt for torsk i tiltaksområdet ved Skarberget. I Miljødirektoratets Naturbase er det ikke registrert vernede eller viktige naturtyper i eller ved tiltaksområdet i Kjøpsvik. 

Hamarøy kommunestyre vedtok i møte 16.12.2020 detaljreguleringsplan for E6 Bognes og for rv. 827 Drag fergeleier. Narvik kommunestyre vedtok i møte 17.12.2020 detaljreguleringsplan for E6 Skarberget fergeleie og for rv. Kjøpsvik fergeleie. 

Søknaden er publisert på Statsforvalteren i Nordland sin hjemmeside (www.statsforvalteren.no/no).
Eventuelle merknader kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller til:
Statsforvalteren i Nordland,
postboks 1405,
8002 Bodø

Høringsfrist 25. april 2021.