Pressemelding fra Narvik og Hamarøy kommune

Tysfjord kommune opphørte å eksistere ved utgangen av 2019. Den tidligere kommunen ble delt og slått sammen med nye Hamarøy og nye Narvik kommune som oppsto 1.1.2020.

Erstatningssakene der to søstre krevde millionerstatning fra hjemkommunen Tysfjord var ikke rettskraftig avgjort ved årsskiftet. Søstrene hevdet de vokste opp i et hjem med omfattende omsorgssvikt uten at barnevernet hentet dem ut. 

Da forpliktelsene i Tysfjord kommune deles mellom nye Narvik og Hamarøy kommuner, er det inngått avtale mellom kommunene om hvem som skal opptre som part overfor domstolene og ankemotpartene.

Representasjon og ansvar knyttet til sluttføring av rettssakene skal fra 1.1.2020 ivaretas av Narvik kommune ved ordfører, mens det underliggende forholdet mellom kommunene reguleres i avtalen mellom dem. Slik oppnår en ryddige forhold overfor ankemotpartene og domstolen.

Avtalen er resultat av dialogen mellom kommunene og er betinget av politisk vedtak i kommunene.

Med vennlig hilsen

Narvik kommune                                               Hamaøy kommune

Lars Skjønnås                                                      Eirik Andre`Hopland

rådmann                                                               rådmann