Over 6 millioner kroner til kommunene i nye Narvik

Over 6 millioner kroner ruller høsten 2019 inn på kontoene til kommunene Narvik, Ballangen og Tysfjord. 

Staten har lagt godt til rette for at kommunene som tilrettelegger for havbruksnæringen får en velfortjent belønning i form av penger til lokal velferd sier assisterende rådmann Lars N. Andersen i Narvik kommune. 

Totalt får 166 kommuner og ti fylkeskommuner i Norge utbetalt ca 450 millioner kroner. Oversikt over hvor mye hver kommune mottar høsten 2019 ble offentliggjort av regjeringen og fiskeridirektoratet 24.10.2019. Denne viser at Ballangen kommune mottar 4.048.431,-, Tysfjord 1.846.000,-, og Narvik 176.000 kroner.

Havbruk kan gi nye Narvik kommune store inntekter i fremtiden

Havbruksfondet ble opprettet i 2016 for å ivareta hensynet til kommuner som legger til rette for oppdrettsnæringen. Inntektene kommer fra tildeling av ny kapasitet, hvorav 20 % går til staten og 80 % til kommunene. Midlene fordeles årlig gjennom Havbruksfondet. 

De første utbetalingene fra Havbruksfondet til de tre kommunene som fra 1.1.2020 utgjør nye Narvik kommune kom i desember 2017. Utbetalingen var da på 660 000 kroner. I 2018 ble det utbetalt over 50 millioner kroner og nå i 2019 utgjør beløpet over 6 millioner kroner. 

Nye Narvik kommune legger til grunn satsning innenfor blå næringer i strategisk næringsplan for Ofoten. Planen konkretiserer 5 satsningsområder og ble vedtatt politisk i 2018. Verdiskapningen fra blå næring forventes å øke i fremtiden. Man er nå midt oppe i et arbeid med kystsoneplan for Ofoten. Denne planen vil være en viktig premissgiver for hvor i Ofoten nye Narvik kommune sammen med næringsselskapet Futurum AS vil anbefale satsning og tilrettelegging innenfor blå næring sier assisterende rådmann Lars N. Andersen og rådgiver næring og utvikling Lennarth Kvernmo. 

Havbruksfondet stimulerer til at næringen kan tillates å vokse der det er naturlig i vår region. Dette betyr muligheter for økt andel arbeidsplasser, næringsaktivitet. Overrislingseffektene kan på sikt også gi nye Narvik kommune flere innbyggere og økte inntekter som bidrar til å utvikle flere velferdstilbud til kommunens innbyggere og næringsliv sier assisterende rådmann. 

Strenge krav 

Statlige myndigheter har i 2018 etablert en ordning, det såkalte trafikklyssystemet.  Dette systemet skal sikre at veksten innenfor næringen er forutsigbar og forsvarlig. 

Sammen med statlige myndigheter vil nye Narvik kommune stille krav til næringen når det gjelder bærekraft og fiskevelferd. B.la skal staten senere i høst vurdere bærekraft og fiskevelferd lang kysten. Da må næringen ha orden i sysakene iflg. uttalelse fra fiskeriministeren.

For havbrukslokaliteter som krysser kommunegrenser deles pengene fra Havbruksfondet proporsjonalt med lokalitetens arealbeslag i hver kommune. Tidligere fikk den kommunen hvor den største delen av lokaliteten befant seg, alle inntektene. Dette påvirker ikke forholdet til kommunesammenslåing i 2019, men blir gjeldende for 2020.

Fakta om årets utbetaling.

  • Grunnlaget for utbetalinger fra Havbruksfondet ligger i klarert lokalitetsbiomasse fra Akvakulturregisteret per 1. september hvert år.  
  • Alle kommuner som har en klarert lokalitet for oppdrett av laks, sjøørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som fordeles årlig.
  • Maksimal tillatt biomasse for alminnelig matfisketillatelser og tillatelser til særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel.
  • Fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet gir kommunene 87,5 % og fylkeskommunene 12,5 %.
  • Videre holdes det av 12,5 % av Havbruksfondet som fordeles blant kommuner som har klarert ny maksimal tillatt biomasse innenfor siste 2 års periode, med en øvre grense på 5 millioner kroner til en enkeltkommune.
  • Utbetaling for 2019 fordeler over 6 millioner kroner til Ballangen, Tysfjord og Narvik kommuner.
  • Årets midler stammer fra inntektene knyttet til statlig tildeling av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2018.

Kontaktpersoner
Strategisk næringsplan for Ofoten

Assisterende rådmann Lars. N. Andersen Telefon 959 85 4 39
Rådgiver nærings og utvikling Lennarth Kvernmo Telefon 900 36 666

Havbruksfondet
Fiskeridirektoratet sentralbord Telefon 55 23 80 00

Kilder:
Informasjon om Havbruksfondet finnes her
Strategisk næringsplan for Ofoten finnes her
Pressemelding fra Fiskeridirektoratet finnes her