Oppstart av regulering Søsterbekk hytteområde, Narvik kommune

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1 og 12-8 varsles på vegne av Statskog SF oppstart av detaljregulering for Søsterbekk hytteområde, Narvik kommune.

Formålet med planen er å regulere eksisterende hytteområde og tilrettelegge for fortetting med opptil 50 tomter.
De eksisterende parkeringsplassene som sokner til hytteområdet og utvidelse av disse skal også reguleres. Planavgrensningen omfattes hovedsakelig av område F 6.1 avsatt til eksisterende fritidsbebyggelse med tillatt fortetting, i Kommuneplanens arealdel 2017-2028.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning iht Forskrift om konsekvensutredning 01.07.2017. Varsel om oppstart, vurdering av konsekvensutredningsplikten.

Innspill

Torsdag 20. september kl.18.00 avholdes et åpent møte vedr. saken ved Swecos kontorer i Dronningens gate 52/54 2. etg. Eventuelle spørsmål eller innspill bes sendt skriftlig eller pr. e-post innen 05.10.2018 til: Sweco Norge AS, postboks 714, 8509 Narvik eller e-post: ingrid.pedersen@sweco.no

Dokumenter​​