Oppstart av navnesak for noen naturnavn i Narvik kommune

Kartverket er blitt kontakta av forskjellige personer om naturnavn som hittil ikke har fått formalisert en skrivemåte til offentlig bruk. I tillegg inngår ett navn som hittil har hatt feil skrivemåte. Saken tas opp for å få avklart riktig skrivemåte av navna til offentlig bruk. 

Kartverket har etter § 7 tredje ledd i lov om stadnamn bl.a. ansvar for å fastsette skrivemåten av naturnavn som skal brukes av det offentlige.

Statens kartverk sender med dette saken på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn.

Lokal høring

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av bl.a. naturnavn. Før vi gjør vedtak, har kommunen og lokale organisasjoner med ei særlig tilknytning til stedsnavn rett til å uttale seg. Ifølge loven skal skrivemåten av et navn fastsettes med utgangspunkt i den nedarva, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Normeringsprinsipp

I tillegg til å ta utgangspunkt i den nedarva, lokale uttalen, skal en som hovedregel følge gjeldende rettskrivingsprinsipp ved normering av stedsnavn, jf. § 4 første ledd i lov om stadnamn. Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet. I «Utfyllande reglar om skrivemåten av norske stadnamn» er det mer detaljerte bestemmelser om hvordan norske stedsnavn skal normeres. 

Lokale organisasjoner har, ifølge lov om stadnamn § 8, rett til å uttale seg om navn de har særlig tilknytning til. Saken settes på høring til 21.04.2023. Merknader til navnesaken sendes innen fristen til Narvik Kommune, Areal- og samfunnsutvikling. Postboks 64, 8501 Narvik eller epost: postmottak@narvik.kommune.no

Alle merknader vil bli samordnet og sendt til Stednavntjenesten for norske navn i Nord-Norge.

005 _ 09_01176-236 Álgorávven Áhkánjárgga suohkanis Foreløpig tilrådning i Narvik kommune 3598027_1_1 (DokID 1714308) (PDF, 76 kB)

002 Oppstart av navnesak 2022-147 – noen naturnavn i Narvik kommune (DokID 1714305) (PDF, 255 kB)

004 Navnesaksskjema sak 2022-147 1806 Narvik kommune (DokID 1714307) (PDF, 342 kB)