Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering Sildvik hyttefelt

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 jf. § 12-11 legges forslag til detaljregulering Sildvik hyttefelt, planID: 2016007, med plandokumenter datert 12.11.2018, ut til offentlig ettersyn i 6 - seks - uker fra utlysningsdato. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fritidsboliger, naust, tilkomstveg og flytebrygge med tilhørende anlegg.

For ytterligere informasjon kontakt arealplanlegger Bertil A Birkeland tlf. 76 91 35 31 eller
e-post: bertil.birkeland@narvik.kommune.no

Eventuelle merknader/synspunkter sendes innen 22.02.2019 til enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune,
Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no