Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Taraldsvikjordet, PlanID 2021009

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 jf. § 12-11 og Hovedutvalg for plan og utvikling vedtak 014/23, legges forslag til detaljregulering for Taraldsvikjordet, ut til offentlig ettersyn og høring i 7 uker. Høringsperioden er fra 12.mai 2023 - 30. juni 2023. 

Kartutsnitt av Taraldsvikjordet.  - Klikk for stort bildePlankart Taraldsvikjordet.

karHensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for forretning.

Eventuelle merknader/synspunkter merkes PlanID 2019009 og sendes til Narvik kommune, enhet Areal- og samfunnsutvikling, Narvik kommune, Pb. 64, 8501 Narvik, eller til postmottak@narvik.kommune.no innen 30.juni 2023

Dokumentene til planforslaget kan ses på Narvik rådhus eller lastes ned/ses digitalt.