Militærøvelse - rekvisisjon av privat grunn

Kunngjøring fra Statsforvalteren i Nordland til grunneiere i Narvik, Evenes og Andøy kommuner.

Forsvarets operative hovedkvarter rekvirerer nevnte kommuner til bruk under øvelsen Nordic Response 24 i perioden 3. - 15. mars 2024.

Øvelsen vil i hovedsak foregå i Troms og Finnmark. Aktivitet i Nordland vil i hovedsak være støtteaktiviteter i tilknytning til logistikk- og luftoperasjoner, oppsetning, trening og forflytning av styrker. Øvelsen består av inntil 25 000 soldater, og opp mot 1500 kjøretøy.

Styrkeforflytninger vil skje i dagene før og etter rekvisisjonen.

Det vil i hele perioden være stor aktivitet på vei og i terreng, på privat og offentlig grunn og i tilstøtende sjøområder. 

  • Forflytninger på land vil foregå til fots og med kjøretøy. 
  • Det vil bli etablert bivuakk i terreng.
  • Det vil bli bruk av maritime styrker i forbindelse med sjøoperasjoner og landsetting i Finnmark.
  • På land vil det bli benyttet tunge og lette stridskjøretøyer på og utenfor vei og i terreng, samt bruk av luftfartøy av ulike typer.
  • Lavflygning med luftfartøy må påregnes. 
  • Det vil bli utstrakt bruk av løsammunisjon og stridsmarkeringsmidler. Skarpskyting vil kun foregå i etablerte militære skytefelt.

Forsvaret anmoder om at sivile grunneiere holder bommer åpne i øvingsperioden eller merker bommer tydelig med kontakt- informasjon slik at Forsvaret kommer til innenfor de rekvirerte områdene.

Spørsmål ved eventuelle skader eller erstatningskrav under og etter øvelsen kan rettes til Miljøcella telefon nummer 400 38 526 eller email til: forsvaretskade@gmail.com

Eventuelle erstatningskrav sendes:

Forsvarets Operative Hovedkvarter,

postboks 800, Postmottak, 2617 Lillehammer.

Hjemmel for rekvisisjon av øvingslende er gitt i lov om militære rekvisisjoner (rekvisisjonsloven) med tilhørende forskrifter,samt lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven § 4).

Rekvisisjon medfører plikt å bistå gjennom- føring etter anmodning, samt at det er straffbart å motsette seg eller søke å hindre gjennomføring.

Rekvisisjonsmyndighet er gitt sjef FOH, viseadmiral Rune Andersen.