Kunngjøring om offentlig høring – Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 med retningslinjer

Alkoholloven § 1-7 d bestemmer at kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Lovhenvisningene finnes under.

Narvik kommunes gjeldene Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 med retningslinjer, (heretter kalt planen), inneholder en bestemmelse om at alle bevillinger videreføres, og dermed gjelder videre for en ny periode, jfr alkoholloven § 1-6 tredje ledd.

Alkoholloven pålegger kommunen å foreta en gjennomgang av alkoholpolitikken dersom det foreligger bestemmelser om videreføring av bevillinger for en ny periode, jfr Alkoholloven § 1-6 fjerde ledd.

Narvik kommune fikk flere gode innspill forrige gang planen var ute til offentlig høring og vi ønsker det denne gangen også.

Rådmannens forslag til endringer i planen finnes som vedlegg til denne offentlige høringen.

Høringsfrist: Onsdag 13. mars 2024

En alkoholpolitisk handlingsplan skal angi de alkoholpolitiske mål kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk, samt de virkemidlene som skal tas i bruk for å nå målene.

I tillegg til alkoholloven, sentrale og lokale forskrifter og retningslinjer, er planen et sentralt styringsdokument for kommunens alkoholpolitikk.

Alkoholloven gir kommunene ansvaret for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger, samt å føre kontroll med og iverksette sanksjoner mot salgs- og skjenkestedene ved eventuelle avvik.

Planen legges ut til offentlig høring i 3 uker, med høringsfrist: onsdag 13. mars 2024

Rådmannen vil gjennomføre merknadsbehandling før planen forelegges kommunestyret. Det er kommunestyret som vedtar den endelige planen.

Merknader og/eller innspill, merkes med saksnummer: 24/660 og sendes på e-post til: postmottak@narvik.kommune.no, eller per post til Narvik kommune, postboks 64, 8501 Narvik.

Lovhenvisninger:
Alkoholloven § 1-6 Bevillingsperioden, tredje ledd
Kommunen kan beslutte at bevillinger etter første og annet ledd likevel ikke skal opphøre, men gjelde videre for en ny periode på inntil fire år med opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Kommunen kan beslutte at ingen bevillinger skal opphøre eller fastsette nærmere retningslinjer for hvilke bevillinger det må søkes om fornyelse for. Ved fastsettelse av disse retningslinjene kan kommunen legge vekt på de samme forhold som ved behandling av ny søknad, jf. § 1-7a. Istedenfor krav om fornyelse kan kommunen endre eller fastsette nye vilkår for bevillinger i samme utstrekning som ved behandling av ny bevilling, jf. §§ 3-2 og 4-3.

Alkoholloven § 1-6 Bevillingsperioden, fjerde ledd
Beslutninger etter tredje ledd kan bare fattes dersom kommunen etter kommunevalget har foretatt en gjennomgang av alkoholpolitikken i kommunen, herunder vurdert bevillingspolitikken.

Alkoholloven § 1-7d Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan
Kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. Departementet kan gi forskrifter om innholdet av kommunal alkoholpolitisk handlingsplan.

Vedlegg til høringen:
Vedlegg 1: 
Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024 med retningslinjer (PDF, 2 MB)

Vedlegg 2: 
Forslag til endringer i Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 med retningslinjer – Rådmannens endringsforslag (PDF, 403 kB)

Vedlegg 3:
Utkast til Alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028 med retningslinjer (PDF, 412 kB)

Vedlegg 4 
Evalueringsrapport - En himmelsk plass (PDF, 295 kB)

Vedlegg 5 
Kunngjøringstekst (PDF, 195 kB)