Kunngjøring - innstilling av meddommere

Klikk for stort bilde Valgkomiteen innstiller personene på de vedlagte listene som kandidater til verv som meddommere, jordskiftedommere og skjønnsmedlemmer for perioden 2021-2024.

Kunngjøring av meddommere (PDF, 76 kB)

Vervene er for Ofoten tingrett, Hålogaland lagmannsrett, Ofoten og Sør-Troms jordskifterett.

Narvik kommune ba 8. april interesserte innbyggere melde seg som meddommere. Valgkomiteen har også innstilt flere av de som har meldt seg som kandidater som skjønnsmedlemmer.

Skjønnsmedlemmer er utvalg av lekfolk som er spesielt kyndige på ett eller flere områder som vanligvis berører skjønn. Skjønnsmedlemmer velges av fylkestinget.

Endelig valg foretas av kommunestyret i møte 18.06.20.

Listen over kandidatene legges her fram for offentlig ettersyn, jfr. Domstolloven § 68.

Enhver som har noe å innvende mot forslaget må melde dette til Narvik kommune, innen 09.06.20.

Innvendinger sendes på e-post til ordforer@narvik.kommune.no