Kunngjøring av vedtak om navn på Hålogalandsbrua og tunneller

Her følge vedtak om bru- og tunnelnavn til ny E6 i Narvik

Narvik kommune vil med dette kunngjøre vedtak i navnesak for to bruer og tre tunneler tilknyttet Europavei E6.
I medhold av lov om stadnamn har Kartverket vedtatt følgende navn og skrivemåte for brunavn:

Hålogalandsbrua (norsk)

Holgolátrovvi (nordsamisk)

Øyjordbrua (norsk)

Følgende navn er vedtatt etter samme lov for navn og skrivemåte for tunnelnavn:

Karistrandtunnelen (norsk)

Sáddoviervvátunealla (nordsamisk)

Storlikolltunnelen (norsk)

Trældalstunnelen (norsk)

Ralttáktunealla (nordsamisk)

Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker.

En eventuell klage skal stiles til Klagenemnda for stedsnavnsaker og sendes til Statens kartverk med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivingen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Se Melding om vedtak i sak 2018-196, bru- og anleggsnavn i Narvik kommune (PDF, 341 kB)