Kunngjøring av vedtak i navnesak for naturnavn i Narvik kommune

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av tolv naturnavn i Narvik kommune fordelt på tre nordsamiske navn og ni norske navn:

Vedtaka er gjort med heimel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn. Se i det vedlagte navnesaksskjemaet for flere opplysninger om stedsnavna.

Klage
Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker, jf. § 9 i forskrift om stadnamn. Dersom meldinga skjer med offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. Klagefrist er satt til 08.02.2024.

En eventuell klage skal sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivinga må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder.

Se vedlegg for melding om vedtak:

Melding om vedtak i navnesak 2022-147 – Naturnavn i Narvik kommune (PDF, 303 kB)

Navnesaksskjema sak 2022-147 1806 Narvik kommune - Naturnavn (PDF, 167 kB)

Tilrådning i navnesak 2022-147 - Sametinget (PDF, 105 kB)

Tilrådning i navnesak 2022-147 - Språkrådet (PDF, 107 kB)